ORNITOLOGICKÁ BIBLIOGRAFIE JIHLAVSKA

sestavil: Vojtěch Kodet

LP 2001

 

Doporučená citace:

Kodet V., 2001: Ornitologická bibliografie Jihlavska. Ptactvo Jihlavska [online], dostupné z: http://ptactvojihlavska.tk, cit. (zde se uvede datum, ze kdy bylo citováno)

 

Tento soupis obsahuje nejen ornitologickou bibliografii okresu Jihlava,

ale jsou v něm zahrnuty i některé další práce z jiných částí Českomoravské vrchoviny.

Soupis není úplný a bude postupně doplňován.

 

 

Kontakt: Vojtěch Kodet, S. K. Neumanna 4,

586 01 Jihlava, e-mail: vojtech.kodet@email.cz

 

Seznam použitých zkratek:

AOPK           ............  Agentura ochrany přírody a krajiny

ČSO              ............  Česká společnost ornitologická

ČSOP            ............  Český svaz ochránců přírody

ČÚOP-VaMP  ............            Český ústav ochrany přírody-Výzkumné a monitorovací pracoviště

JL                  ............  Jihlavské listy

MO               ............  Moravský ornitolog (MOS Přerov)

MOS             ............. Moravský ornitologický spolek

MV               ............. Muzeum Vysočiny v Jihlavě

MZM             ............. Moravské zemské muzeum v Brně

OAJ              ............. Okresní archiv v Jihlavě

VSH              ............. Vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko

VSV              ............. Vlastivědný sborník Vysočiny

Zprav. JMP    ............  Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO (AOPK Brno)

Zpr. JMP       ............  Zprávy Jihomoravských mapovatelů ptáků

Zpr. MaS       ............  Zprávy mapování Moravy a Slezska (ČÚOP-VaMP Brno, MOS Přerov)

 

 

Sborníky, časopisy:

Cinclus (zpravodaj CHKO Žďárské vrchy)

Crex (zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO)

Moravský ornitolog (MOS Přerov)

Od Horácka k Podyjí (vlastivědný sborník západní Moravy)

Panurus (sborník Východočeské pobočky ČSO)

Ptačí svět (časopis ČSO)

Ptáci kolem nás (časopis MOS)

Sylvia (sborník ČSO)

Vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko

Vlastivědný sborník kraje jihlavského

Vlastivědný sborník Vysočiny

Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO (AOPK Brno)

Zprávy ČSO

Zprávy mapování Moravy a Slezska

Zprávy MOS

Zprávy Jihomoravských mapovatelů ptáků

 

(Auct. div.)

1931

Sborník Přírodovědného klubu v Jihlavě

Novina Jihlava

anonymous

1936

Některé vzácnosti sbírky českého ptactva MUDra A. Hořice v Michově Hradišti

Sylvia, 1/1, s. 12-14

A. (AMBROŽ J.)

1927

Vlastivědný výzkum Jihlavska po stránce  přírodní

JL, č.20, s. 1-2

AMBROŽ J. et al.

1925--1928

Přírodovědecký kroužek v Jihlavě: Zápisník

ms.

Depn in: OAJ

AMBROŽ J. et al.

1929--1958

Přírodovědecký klub v Jihlavě: Zápisník II

ms.

Depn in: OAJ

BEJČEK V., ŠŤASTNÝ K., HUDEC K.

1995

Atlas zimního rozšíření ptáků v České republice 1982-1985

H&H,

270 s.

BOHÁČ D.

1951

Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) na Chotěbořsku

Sylvia 13, s. 29

CANON H.

1923

Katalog der Dalberg,schen” Vogelsammlung

(Katalog Dalbergovy sbírky ptáků)

Iglau, Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde in der Iglauer Sprachinsel, 2, 6s. Též jako příloha Mährischer Grenzbote, 137, 4s.

CANON H.

1927

Tiere der Heimat. Ein Beitrag zur Tiergeographie des  böhmisch-märischen Höhonzuges

(Zvířata domoviny. Příspěvek k  zeměpisu zvířat Českomoravské vrchoviny)

Iglau, Deutcher Volksbildungsverein

189s.

CANON H.

1930

/Soupis vzácných živočichů a živočišných památek na Jihlavsku/

Zřejmě se nedochovalo

CANON H.

1936--1940

Zoogeographisches vom Iglauer Bergland.  

(Zoogeografické poznámky z Jihlavské vrchoviny)

Igel-Land, 3,

s. 13-14

CANON H.

1936--1940

Die bisherigen Grundlagen zu einer Zoogeographie des Iglauer Berglandes (Dosavadní základy k zoogeografii Jihlavské vrchoviny)

Igel-Land, 3,

s. 56-58.

CANON H.

1941

Beitrag zur Fauna des Berglandes (Příspěvek k fauně  Jihlavské vrchoviny)

Iglau, F.T. Ulling, 15s.

CANON H.  et SCHLARBAUM R.

1921--1923

Das Tierleben der Heimat

(Život zvířat Jihlavska)

Die Iglauer Sprachinsel, 87-88,  91-92, 94-96, 98-100, 102-104, 106-108, 110-112, 114-115, 121-131, 134-135, 139-140, 137-138, 142-143.

ČAPEK V.

1885--1924

Ornitologické deníky

ms.

Depn. in: MZM

ČAPEK V.

1940

Ornithologická pozorování z jižní Moravy

Čs. ornitholog, Přerov, 7(4), s.35

ČERNÝ M.

1989

Bibliografie sborníku Východočeské pobočky ČSO 1980-1988

Panurus 1,

s. 119-125

ČERNÝ W.

1939

Nové zjištění lyskonoha ploskozobého na Moravě

Sylvia 4/1, s. 22-24

ČERNÝ W.

1958

Přezimování skřivana ouškatého na Českomoravské vysočině

Sylvia 15,

s. 230-231

ČERNÝ W. et WAHL V.

1942

Příspěvek k avifauně Českomoravské vysočiny

Sylvia 7,

s. 17-24

ČMELÍK P.

1998

Ptáci v nadregionálním biocentru Špičák

AOPK Brno,

tiskopis, 6 s.

DIVÍŠEK r.

1935--1936

Vzácnější úlovky ptactva ve sbírce krajinského muzea ve Velkém Meziříčí

Od Horácka k Podyjí,

12, s. 89-90

Dobrovolný A.

1991

Zajímavé pozorování kolihy velké (Numenius arquata) na Českomoravské vysočině

VSV 10,

s. 263-264

DOBROVOLNÝ A.

et HLADÍK B.

1994

Pozdní pozorování racka bouřního (Larus canus L.) na Vazebném rybníku v okrese Žďár nad Sázavou

Cinclus 9,

s. 15

DOBROVOLNÝ A.

1987

Další hnízdní šíření motáka pochopa (Circus aeruginosus) ve střední části Českomoravské vysočiny

Panurus 10,

s. 85-86

Dobrovolný A.,

HLADÍK B.,

TOMAN A.

1991

Vyhnízdění kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na Českomoravské vysočině

VSV 10,

s. 265-266

DoleŽal P.

1998

Kulíšíek nejmenší (Glaucidium passerinum) in: Ornitologická pozorování

Ptáci kolem nás 1, s. 27-32

DoleŽal P.

1998

Zoologická pozorování v NPR Velký Špičák, PR Kloc, PR Rašeliniště Loučky a PR Vílanecké rašeliniště

ms. Depn. in: OkÚ RŽP Jihlava

DUFEK Z.

1963

Mizení a vymizení tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) a možnosti jeho opětné aklimatizace se zvláštním zřetelem na Českomoravskou vysočinu

Zprávy MOS 1963, s. 42-43

DVOŘÁK M., PRÁŠEK V., TOMAN A.

1993

Další šíření hýla rudého (Carpodacus erythrinus) na Českomoravské vrchovině

VSV 11,

s. 304-305

DVOŘÁK P.

1996

/Stručný životopis Hanse Canona/

 

ms, 2 s.

Depn. in: MV

DVOŘÁK P.

1998

Bibliografický soupis ornitologických článků Bohuslava Hladíka za léta 1994-1997

VSV 13 (1997),

s. 363

FIALA V.

1963

Hnízdění racků chechtavých (Larus ridibundus) na rybnících Českomoravské vrchoviny

Zprávy MOS,

s. 57-62

FIALA V.

1966

Rozšíření vodního ptactva

na Českomoravské vrchovině

51s., MV

FOLK Č.,

HLADÍK B.,

HUDEC K.,

KONDĚLKA D.,

SLAVÍK B.

1975

Die Ergebnisse der Zählung des Weisstorches (Ciconia ciconia) im Südmährischen und Nordmährischen Kreis aus dem Jahr 1974

Zoologické listy 24 (4),

s. 361-372

FOLK Č.,

HLADÍK B.,

HUDEC K.,

KONDĚLKA D.,

SLAVÍK B.

1977

Výsledky sčítání čápa bílého (Ciconia ciconia) v Jihomoravském a Severomoravském kraji v roce 1974

Živa 25,

s. 68-69

GÖTH I.

1928

Hans Canon

 

Deutsche Heimat 4, s. 112-114

GÖTH I.

1934

Hans Canon

Deutsche Heimat 10, s. 114-116.

GRIM T.

1992

Zahnízdění slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) na Českomoravské vrchovině

MO 92/3

GRIM T.

1994

Křepelka polní (Coturnix coturnix) in Ornitologická pozorování

MO 94/2, s. 28-32

HACHLER E.

1945

Moravští skorci a jejich rasová příslušnost

Ornitholog 12,

Přerov, s. 36-40

HÁJEK V.

1994

40 let pozorování ptáků na jižní Moravě

strojopis: Depn. in: MOS Přerov

HÁLA J.

1937

Šoupálek skalní (Tichodroma muraria) na Náměšťsku

Sylvia 2/2, s. 26

HÁLA J.

1940

Úlovky vzácných racků

Sylvia 5/1, s. 13

HANÁK F.

1985,1986

Okolí rekreační chalupy ZOO Brno v Jihlávce

Zpravodaj SMP ZOO Brno, 32-38, VI.: 25-29

HANÁK F.

1993

Přírodní poměry centrální části Jihlavských vrchů

Sborník prací Biskupského gymnázia Brno, s. 113-167

HANÁK F.

1994

Úbytek a vymizení tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Jihlavských vrších

MO 94/2

HANÁK F.

1994

Výskyt ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes) v Jihlavských vrších

MO 94/3, s. 9-10

HANÁK F.

1994

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) v Jihlavských vrších

MO 94/4, s. 16-17

HANÁK F.

1995

Výskyt bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) a bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata) v Jihlavských vrších

MO 95/1

HANÁK F.

1995

Příspěvek ke hnízdění čečetky zimní (Carduelis flammea) v Jihlavských vrších

MO 95/3, s. 20-21

HANÁK F.

1995

Příspěvek ke hnízdění čížka lesního (Carduelis spinus) a hýla obecného (Pyrrhula pyrrhula) v centrální části Jihlavských vrchů

MO 95/3, s. 21-22

HANZÁK J.

1952

Nový nález buřňáčka malého (Hydrobates pelagicus) v Čechách

Sylvia 14, s. 133

HANZÁK J.

1961

Ke hnízdění orlů křiklavých (Aquila pomarina) na Českomoravské vysočině

Zprávy ČSOS 7, s. 40-41

Helešic J. et Slavík B.

1979

Hnízdění motáka pilicha (Circus cyaneus) na Českomoravské vrchovině v letech

1972-1977

Památky a příroda, s. 43-48

HLADÍK B.

1944

Křivka obecná evrasijská 1942/43 a hnízdění v okolí Polné

Věda přírodní 22,

s. 24

HLADÍK B.

1955

Rozmnoží se u nás opět doupňáci?

Živa 3, s. 199

HLADÍK B.

1957

Ptactvo rybníků okolí Bohdalova a Nového Veselí

VSV 1,

s. 145-152

HLADÍK B.

1957

Výskyt sýkory luční (Parus atricapillus L.) na Polensku

VSV 1,

s. 185

HLADÍK B.

1958

Několik poznámek k bionomii rorýsa obecného (Apus apus L.)

Zoologické listy 7, s. 261-271

HLADÍK B.

1959

Několik zajímavých případů hnízdění ptáků

VSV 3,

s. 163-168

HLADÍK B.

1960

Hnízdění ťuhýka šedého (Lanius excubitor) na Žďársku

VSV 4,

s. 161

HLADÍK B.

1964

Zimování a jarní průtah ptactva v lese Březině u Polné (Příspěvek k ekologii ptáků jehličnatých lesů Českomoravské vrchoviny, část I.)

Zoologické listy 13, s. 295-304

HLADÍK B.

1965

Hnízdění a podzimní průtah ptactva v lese Březině u Polné (Příspěvek k ekologii ptáků jehličnatých lesů Českomoravské vrchoviny, část II.)

Zoologické listy, 14, s. 29-36

HLADÍK B.

1965

Budníček zelený (Phylloscopus trochiolides) pozorován na Českomoravské vysočině

Sylvia 17,

s. 216-218

HLADÍK B.

1967

Čáp bílý (Ciconia ciconia) v severovýchodní části Českomoravské vysočiny v letech 1962-1965

Vertebratologické zprávy 2, s. 33-38

HLADÍK B.

1970

Pěnice kaštanová (Sylvia undata Boddaert) nalezena v Polné na Českomoravské vysočině

VSV 6,

s. 125-127

HLADÍK B.

1972

Kvalitativní změny v ptactvu Polenska v posledních třiceti letech

VSV 7,

s. 111-125

HLADÍK B.

1972

Průtah modráčka obecného středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) okolím Polné

VSV 7,

s. 159-160

HLADÍK B.

1972

Opožděné hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) 

VSV 7,

s. 160-161

HLADÍK B.

1975

Kolonie racka chchtavého (Larus ridibundus) na rybníku Bor u Polné

Polenský kulturní zpravodaj 7, 2 s.

HLADÍK B.

1975

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v severovýchodní oblasti Českomoravské vrchoviny

Zprávy MOS 17, s. 25-35

HLADÍK B.

1976

K otázce druhého hnízdění bělořita šedého (Oenanthe oenanthe) a jeho vymizení na Polensku

Zprávy MOS 18,

s. 127-128

HLADÍK B.

1976

Nález hnízda albína lysky černé

Zprávy MOS 18, s. 127-128

HLADÍK B.

1978

Hnízdění motáka pilicha (Circus cyaneus) v r. 1977 na Polensku

Zprávy MOS 20,

s. 96-98

HLADÍK B.

1982

Čáp bílý (Ciconia ciconia)  v severovýchodní oblasti Českomoravské vysočiny v letech 1974-1978

Práce a studie KSSPPOP, Pardubice, 13-14,

s. 147-154

HLADÍK B.

1981

K synantropizaci poštolky obecné (Falco tinunculus) na Českomoravské vysočině

Panurus 3,

s. 64-68

HLADÍK B.

1984

Pozorování sovice sněžné (Nyctea scandiaca) na Českomoravské vysočině

Panurus 6,

s. 20

HLADÍK B.

1985

Změny v ptactvu města Polné v letech

1942-1984

Sylvia 23-24,

s. 3-12

HLADÍK B.

1985

Opožděné hnízdění vlaštovky obecné (Hirundo rustica)

Sylvia 23-24,

s. 109-111

HLADÍK B.

1987

Změny v ptactvu širšího okolí Polné v letech 1942-1981

Zprávy MOS 45, s. 7-32

HLADÍK B.

1988

Třicet let hnízdění čápa bílého v Polné

Polenský zprav. 11, s. 11-12

HLADÍK B.

1989

Bestandsängerungen des Weistorchs im nordosten des Böhmisch-Mährischen Hügelandes.

(In: RHEINWALD G., OGDEN J., SCHULZ H.-Weisstorch Status und Schutz)

Proceeding of the international Stork Conservation Symposium Walsrode, 14-19, October 1985,

s. 77-80

HLADÍK B.

1989

Vliv chladného března 1987 na přílet tažných ptáků do okolí Polné

VSV 9,

s. 195-202

HLADÍK B.

1989

Hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) u Polné

VSV 9,

s. 218-219

HLADÍK B.

1990

Problém se strakami

Polenský zprav. 3, s. 6

HLADÍK B.

1991

Čáp bílý (Ciconia ciconia)  v severovýchodní oblasti Českomoravské vysočiny v letech 1979-1984

VSV 10,

s. 193-208

HLADÍK B.

1993

Letní výskyt rákosníka ostřicového (Acrocephalus paludicola) na Žďársku

Zpr. JMP 2,

s. 57

HLADÍK B.

1993

Brzký odlet vlaštovky obecné (Hirundo rustica) v roce 1989

Zpr. JMP 2,

s. 58

HLADÍK B.

1994

Kopřivka obecná (Anas strepera) v jihozápadní části okresu

Žďár nad Sázavou

Cinclus 9,

s. 15

HLADÍK B.

1994

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) již nebude hnízdit na Bohdalovsku?

Zprav. JMP 2,

s. 10-11

HLADÍK B.

1995

Hnízdění ptactva ve městě Polné v letech 1941-1994

Polenský zprav., březen, s. 12-14

HLADÍK B.

1995

Krkavec velký (Corvus corax L.) na Polensku

VSV 12,

s. 257-258

HLADÍK B.

1995

Neobyčejné zvýšení stavu pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) na Polensku v poslední čtvrtině 20. století

VSV 12,

s. 199-203

HLADÍK B.

1996

Z výsledků kroužkování ptactva

na Polensku

Polensko, Polná,

6, č. 1, s. 15-16

HLADÍK B.

1997

Hnízdečko z kamínků

Polensko, Polná,

5, č. 1, s. 7-10

HLADÍK B.

1999

Sovy a dravci na Polensku a změny v letech 1941-1998

Ochrana sov a dravců na Vysočině, sborník příspěvků ze semináře konaného dne 20. 4. 1999 v Jihlavě, s. 8-16

HLADÍK B.,

DOBROVOLNÝ A., TLAČBABA B., VOMELA M.

1986

Přílet ptactva do okolí Polné na jaře 1986

ms.

Depn. in: ?

HLADÍK B. et FILIPENSKÝ O.

1995

Obratlovci vodních ploch na katastru Polné

Polenský zprav., Polná, květen,

s. 25-26

HLADÍK B. et

KADLEC O.

1964

Výsledky kroužkování ledňáčka říčního (Alcedo athis) v Československu

Zoologické listy, 13, s. 1-8

HLADÍK B. et REJMAN B.

1971

Čáp bílý (Ciconia ciconia) ve  střední části Českomoravské vysočiny a přilehlé severovýchodní části Východočeského kraje v letech 1962-1969

Práce a studie KSSPPOP, Pardubice, 3,

s. 77-91

HLADÍK B. et

SEMRÁD B.

1976

Hnízdění racka chechtavého na Havlíčkobrodsku a Polensku

Zprávy ČSO 17,

s. 3-5

HLADÍK B. et

SLAVÍK B.

1960

Příspěvek k tahu a bionomii racka chechtavého na rybnících Krvavém a Ratmírovském u Jindřichova Hradce

VSV 4,

s. 105-130

HLADÍK B.,

SLAVÍK B.,

SEMRÁD B.,

KUČERA J.

1958

Ptáci střední části Českomoravské  vysočiny-I. část

VSV 2,

s. 123-153

HLADÍK B.,

SLAVÍK B.,

SEMRÁD B.,

KUČERA J.

1959

Ptáci střední části Českomoravské  vysočiny-II. část

VSV 3,

s. 131-157

HLADÍK J.

1957

Pozorování ťuhýka rudohlavého (Lanius senator) a ťuhýka menšího (Lanius minor) u Polné

VSV 1, s. 185

HLADÍK J.

1987

Pozdní hnízdění jiřičky obecné (Delichon urbica)

VSV 7,

s. 253

HLADÍK J.

1995

Hnízdění výra velkého (Bubo bubo) u Polné

VSV 12,

s. 259-260

HLAVÁČ V.

1985

Hnízdění moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) na Českomoravské vysočině

Panurus 7,

s. 66

HLAVÁČ V.

1998

Sčítání ptáků v CHÚ-NPR Velký Špičák

AOPK HB, formulář pro biomonitoring v CHÚ

HOŘICE A.

1942

O nálezech buřňáků (Procellaridae) v našich zemích

Sylvia 7, s. 1-5

HUBÁLEK Z.

1985

Jarní přílety ptactva na Moravu podle fenologických ročenek-průměry 1881-1960

Zprávy MOS,

s. 47-52

HUDEC K.

1999

Ornitologové České republiky

MOS Přerov, 92s.

HUDEC K. et al.

1983

Fauna ČSSR. Ptáci 3

Academia, Praha

HUDEC K. et al.

1994

Fauna ČR a SR. Ptáci 1

Academia, Praha

HUDEC K., ČERNÝ W. et al.

1977

Fauna ČSSR. Ptáci 2

Academia, Praha

HUDEC K. et PELLANTOVÁ J.

1985

Mapování hnízdního rozšíření ptactva v Jihomoravském kraji

Vertebratologické zprávy, s. 74-75

HUDEC K. et KOŽENÁ I.

1994

Česká ornitologická bibliografie

1993-1994

Zprávy MOS 54,

s. 113-145

HUDEC K., HUSÁK Š.,

JANDA J.,

PELLANTOVÁ J.

1995

Mokřady České republiky

Český ramsarský výbor, Třeboň,

191 s.

HUDEC K., CHYTIL J., ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V.

1995

Ptáci České republiky

Sylvia 31, s. 97 – 152

JINDŘICH L.

1985

Vzácní dravci na Třešťsku

Naše město 5, s. 31-32

JINDŘICH L.

1994

Kormorán velký, luňák hnědý, moták pilich, křepelka polní, lelek lesní, chocholouš obecný, bramborníček hnědý, ťuhýk šedý in Ornitologická pozorování

MO 94/4, s. 28-32

JINDŘICH L.

1995

Moták pilich, ostříž lesní, rorýs obecný, krkavec velký in Ornitologická pozorování

MO 95/1, s. 28-32

JINDŘICH L.

1995

Pozorování orla královského (Aquila heliaca) na Třešťsku

MO 95/2, s. 21

JIRSÍK J.

1955

Naši pěvci, část I.

Praha

JÜNGER E.

1944

Hans Canon. Anlässlich der Vollendung seines 60. Lebensjahres

Igel-Land 5,

s. 36-39.

KANKRLÍK O.

1974

Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) in Ornitologická pozorování

Zprávy ČSOS 14, s. 31

Kodet V.

1998

Příspěvek k poznání ptactva v Březinových sadech v Jihlavě

tiskopis, 65 s.,  SOČ Gymn. Jihl.

Kodet V.

1999

Ornitologický průzkum vybraných mokřadů v okrese Jihlava v roce 1999

tiskopis, 30 s.

Depn. in: OkÚ RŽP Jihlava

Kodet V. et al.

1999

Ornitologická pozorování v jihlavském okrese v roce 1998

tiskopis, 49 s.

Depn. in: OkÚ RŽP Jihlava

Kodet V. et al.

2000

Ornitologická pozorování v jihlavském okrese v roce 1999

tiskopis, 67 s.

Depn. in: OkÚ RŽP Jihlava

Kodet V.,  KUNSTMULLER I.

1999

Ornitologická pozorování v jihlavském okrese v roce 1998

VSV 14,

s. 193-204

Kodet V.,  KUNSTMULLER I.

2001

Ornitologická pozorování v jihlavském okrese v roce 1999

VSV 15,

s. 293-321

KOŘÍNEK K.

1924--1925

Vodní ptactvo našeho Horácka

Od Horácka k Podyjí, 1-10, s. 11-12, 20-21,

34-35,74-75,98-99

KOZA J.

1980

Hnízdění čížka lesního (Carduelis spinus) a lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) na Jaroměřicku

Panurus 2,

s. 53-55

KOŽENÁ I. et

KŘIVÁNKOVÁ R.

1985

Československá ornitologická bibliografie 1981-1982

Zprávy MOS 43,

s. 79-110

KOŽENÁ I. et KŘIVÁNKOVÁ R.

1990

Československá ornitologická bibliografie 1985-1986

Zprávy MOS 48,

s. 77-108

KOŽENÁ I. et KŘIVÁNKOVÁ R.

1992

Česká s slovenská ornitologická bibliografie 1987 -1988

Zprávy MOS 50,

s. 83-112

KUČERA J.

1938

Bukač velký v zimě

Sylvia 3/3, s. 55

KUNSTMULLER I.

1992

Hnízdění hýla rudého (Carpodacus erythrinus) u Lipnice n. S. v okrese HB

Panurus 4,

s. 77-79

KUNSTMULLER I.

1993

Hnízdění luňáka červeného (Milvus milvus) na Českomoravské vysočině

MO 1,

s. 4

KUNSTMULLER I.

1994

Pozoruhodná hnízdní péče samce motáka pochopa (Circus aeruginosus)

Zprav. JMP 2,

s. 7

KUNSTMULLER I.

1995

Úspěšný odchov mláďat samcem motáka pochopa (Circus aeruginosus)

Zprávy ČSO 40,

s. 45

KUNSTMULLER I.

1995

Tři snůšky výra velkého (Bubo bubo) v jedné hnízdní sezóně

Buteo 7,

s. 89-91

KUNSTMULLER I.

1995

Neúspěšné hnízdění neobvykle vybarvené samice motáka pochopa (Circus aeruginosus)

Buteo 7,

s. 92-94

KUNSTMULLER I.

1995

Hnízdní rozšíření motáka pochopa (Circus aeruginosus) na území Českomoravské vysočiny v letech 1982-93

Zprav. JMP 5,

s. 5-22

 

KUNSTMULLER I.

1995

Hnízdiště skorce vodníhoho (Cinclus cinclus) na řece Svratce a jejích přítocích Bystřičce a Nedvědičce

MO 3,

s. 15-19

KUNSTMULLER I.

1995

Základní údaje a lokalizace jednotlivých lokalit (podklady pro publikaci Mokřady České republiky)

Tiskopis

KUNSTMULLER I.

1996

Hnízdní rozšíření skorce vodního (Cinclus cinclus) na horním toku řeky Jihlavy  

Ptáci kolem nás 3, s. 9-13

KUNSTMULLER I.

1996

Pravděpodobné hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) na Českomoravské vysočině

Buteo 8,

s. 145-146

KUNSTMULLER I.

1996

Moták lužní (Circus pygargus) vyhnízdil na Českomoravské vysočině

Buteo 8,

s. 147-149

KUNSTMULLER I.

1996

Početnost a hnízdní biologie výra velkého (Bubo bubo) na Českomoravské vysočině v letech 1989-1995

Buteo 8,

s. 81-102

KUNSTMULLER I.

1997

Krkavec velký (Corvus corax) na Českomoravské vysočině

Zprav. JMP 9,

s. 7-10

KUNSTMULLER I.

1997

Způsob lovu a potrava ťuhýka šedého (Lanius excubitor) na Českomoravské vysočině

Zprav. JMP 9,

s. 10-16

KUNSTMULLER I.

1997

Tragický konec hnízdního páru skorce vodního (Cinclus cinclus)

Zprávy ČSO 44,

s. 47

KUNSTMULLER I.

1998

Početnost a hnízdní hustota skorce vodního (Cinclus cinclus) v povodí horního toku řeky Sázavy na Českomoravské vysočině

VSV, 13 (1997),

s. 327-345

KUNSTMULLER I.

1998

Ekologie, rozšíření a početnost hnízdních populací ťuhýka obecného (Lanius colurio) ve střední části Českomoravské vysočiny

Sylvia 34,

s. 97-114

KUNSTMULLER I.

1998

Avifauna PR Kamenná Trouba u Lipnice nad Sázavou v letech 1987-1996

VSH 14,

s. 167-187

KUNSTMULLER I.

1999

Vliv mimořádně tuhé zimy 1995/96 na početnost stálých druhů ptáků v centrální části Českomoravské vysočiny

Ptáci kolem nás 2, s. 11-16

KUNSTMULLER I.

1999

Výskyt, rozšíření a početnost hnízdní populace roháče velkého (Podiceps cristatus) ve střední části Českomoravské vysočiny v letech 1988-1998

Ptáci kolem nás 4, s. 14-23

KUNSTMULLER I.

1999

Budníček větší (Phylloscopus trochilus) lovil potravu na vodní hladině rybníka

Zprav. JMP 13,

s. 53

KUNSTMULLER I.

1999

Krkavec velký (Corvus corax) vybíral hnízda čejky chocholaté (Vanellus vanellus)

Zprav. JMP 13, s. 54

KUNSTMULLER I.

2000

Přílet na hnízdiště a změny hnízdní hustoty motáka pochopa  na ČMV v letech 1988-1998

Buteo 11,

s. 67-76

KUNSTMULLER I.

HLAVÁČ V.

1990

Neobvyklé hnízdění motáka pochopa (Circus aeruginosus) v koruně borovice

Buteo 3.

s. 43-46

KUX Z.

1986

Fauna Moravy. Obratlovci v expozici zoologického oddělení Moravského muzea

MZM,

s. 1-54

LELEK A.

1958

Poznámky k bionomii lysky černé

Zoologické listy 7(21), s. 143-168

LELEK A. et HAVLÍN J.

1957

Početnost výskytu skřivana polního na Moravě

Zoologické listy 6(20), s. 177-183

LITERÁK I.

1995

Z krátké historie Jihomoravské pobočky ČSO

Zprávy ČSO 39,

s. 55

LOSENICKÝ F.

1970

Letní výskyt čečetky zimní (Carduelis flammea) v Polné

VSV, 6,

s. 140

MAREK M.

1998

Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) in: Ornitologicá pozorování

Ptáci kolem nás 1, s. 27-32

MARTIŠKO J.

1993

Mapování hnízdního rozšíření vybraných druhů ptáků v Jihomoravském regionu

Zpr. JMP 2, s. 1

(organizační zpr.)

MARTIŠKO J.

1994

Mapování hnízdního rozšíření vybraných druhů ptáků Moravy a Slezska

MO 94/2,

s. 18-22

MARTIŠKO J.

1994

Výsledky mapování vybraných druhů ptáků v roce 1993

Zprav. JMP 2,

s. 17-20

MARTIŠKO J.

1994

Hnízdní rozšíření ptáků I.- Jihomoravský region

MZM a ČSOP, Brno, s. 70-72

MARTIŠKO J. et al.

1994

Hnízdní rozšíření ptáků-Jihomoravský region. Část 1. Nepěvci

MZM a ČSOP ZO Pálava, Brno, 237 s.

MUSÍLEK J.

1936

Racek žlutonohý skandinávský (Larus fuscus fuscus)

Sylvia 1/3, s. 45

MUSÍLEK J.

1939

Letošní zálet kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo)

 

Sylvia 4/3, s. 72

NEČAS J.

1941

Hnízdo puštíka obecného na zemi

Sylvia 6/1, s. 30- 31

NOVOTNÝ V.

1998

Hnízdění strakapouda prostředního (Dendrocopos medius L.) na Chotěbořsku

VSV 13 (1997),

s. 361-362

PELLANTOVÁ J. MARTIŠKO J.  

1993

Mapování hnízdního rozšíření vybraných druhů ptáků v Jihomoravském kraji

Veronica 7 (3),

s. 34-37

PIČMAN J.

1972

Současné znalosti o rozšíření čečetky zimní (Carduelis flammea) na Českomoravské vrchovině

VSV 7,

s. 105-110

PIKULA J.

1957

Avifauna rybníků Českomoravské vysočiny

Ochrana přírody 12, s.185-186

PLACHETKA K.

1934

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v zemi Moravskoslezské v roce 1934

Sb. zool. odd. Nár. muzea Praha 1, s. 22-23

PLACHETKA K.

1938

Zpráva o stavu čápa bílého (Ciconia ciconia) a čápa černého (Ciconia nigra) v zemi Moravskoslezské v roce 1937

Sylvia 3, s. 48-50

PRÁŠEK V.

1995

Příspěvek k avifauně Moravskobudějovicka

VSV 12,

s. 191-197

PRÁŠEK V. et

DVOŘÁK M.

1993

Hnízdění krkavce velkého (Corvus corax) v centrální části Českomoravské vrchoviny

VSV 11,

s. 316-317

redakce VSV

1993

Bibliografie ornitologických prací Bohuslava Hladíka

VSV 11,

s. 322-324

REJMAN B.

1994

Seznam hnízd čápa bílého (Ciconia ciconia) v Jihomoravském kraji

VaMP ČÚOP, Brno

RICHTER F.

1922

Kronika Třeště

 

ms. V soukromém vlastnictví

ROMANSKÝ M.

1992

Hnízdní rozšíření a změny početnosti racka chechtavého (Larus ridibundus) a motáka pochopa (Circus aeruginosus) v Jihomoravském kraji

Dipl. práce, VŠZ Brno

RŮŽIČKA I.

1986

Nutnost ochrany dalších rašelinišť na Jihlavsku (Gallinago gallinago, Saxicola rubetra, Anthus pratensis)

Památky a příroda 11, 

s. 553-559

RŮŽIČKA I.

1989

Bedřich Slavík /* 2. 4. 1924 - 4. 12. 1987/              

VSV 9,

s. 232-234

SEMRÁD B.

1941

Nález chřástala malého a kachny černé

Sylvia 6, s. 77

SEMRÁD B.

1957

Ptáci Havlíčkobrodska

ms, 35 s.

SEMRÁD B. et HLADÍK B.

1970

Invaze ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes) na podzim r. 1968 na Havlíčkobrodsku

VSV 6,

s. 121-124

SENDLER, BABKA,

LÖW et al.

1996

Generel zeleně centrální zóny-Jihlava-Lesopark Březinovy sady

tiskopis

SCHLARBAUM R.

1922--1923

”Die Vögel des Waldes” und ”Reptilien”

aus CANON: Das Tierleben der Heimat

(nedokončené)

Die Iglauer Sprachinsel,

Iglau, 1922/23

SKÁCEL V.

1976

Lesy navrhované CHKO Jihlavské vrchy a jejich víceúčelové využívání

Původní zpráva ÚHA města Brna, 123 s., nepubl.

SKALLA

1936

Husa liščí (Tadorna tadorna)

Sylvia 1/3, s. 44

SKŘIVAN P.

2000

Katalog Dalbergovy ornitologické sbírky

MV Jihlava, 132 s.

SLAVÍK B.

1954

Co se slunečnicí?

Jiskra, říjen 1954

SLAVÍK B.

1955

Připravujeme ”Den ptactva”

Jiskra, 1. 4. 1955

SLAVÍK B.

1955

Rozšíření čápa bílého (Ciconia ciconia) v Jihlavském kraji roku 1954

Ochrana přírody 10, s. 82-88

SLAVÍK B.

1956

Už přilétají

Jiskra, 13. 4. 1956

SLAVÍK B.

1956

Ochrana ptactva a jeho význam v biologickém boji proti škůdcům

Přírodní vědy ve škole 6, s. 784-791

SLAVÍK B.

1956

Neobvyklé hnízdění šoupálka dlouhoprstého

Živa 4,

s. 237

SLAVÍK B.

1957

Nález orlovce říčního (Pandion haliaetus) se švédskou křídelní značkou

VSV 1,

s. 184

SLAVÍK B.

1957

Ornitologické poznámky z okolí Jihlavy v roce 1956

VSV 1,

s. 186

SLAVÍK B.

1958

Rozšíření čápa bílého (Ciconia ciconia) v Jihlavském kraji v letech 1955-1958

VSV 2,

s. 155-170

SLAVÍK B.

1958

Několik poznámek k výskytu výra velkého (Bubo bubo) na Českomoravské vysočině

VSV 2,

s. 171-178

SLAVÍK B.

1958

Hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) na Moravskobudějovicku

VSV 2,

s. 179-181

SLAVÍK B.

1958

Nález kajky mořské (Somateria mollissima) na Moravskobudějovicku

VSV 2,

s. 204-205

SLAVÍK B.

1958

Výskyt kormoránů v Jihlavském kraji v r. 1957

VSV 2,

s. 205-206

SLAVÍK B.

1959

Nauč se poznávat a chránit naše dravce

Jiskra, 26. 5. 1959

SLAVÍK B.

1959

Současné rozšíření tetřeva hlušce (Tetrao urogalus) v Jihlavském kraji

VSV 3,

s. 159-161

SLAVÍK B.

1959

Nález kroužkovaného kormorána

VSV 3,

s. 202-204

SLAVÍK B.

1960

Budujeme ”Muzeum lesa Vysočiny”

Lesy Vysočiny 5, s.2

SLAVÍK B.

1960

Dalbergova ornitologická sbírka

In BARTUŠEK et al., Dačice, publikace Státního ústavu památ. péče a ochr. přír., Praha, s. 23-24

SLAVÍK B.

1961

Dalbergova ornitologická sbírka a její historie

VSV 5,

s. 195-199

SLAVÍK B.

1965

Za naší vzácnou zvěří

Jiskra, 18. 6. 1965

SLAVÍK B.

1967

Za tajemným ptákem lesů

Jiskra, 17. 1. 1967

SLAVÍK B.

1967

Tetřívek a tetřev na Českomoravské vysočině

Myslivost

s. 67

SLAVÍK B.

1967

Hnízdění pilicha šedého (Circus cyaneus) na Českomoravské vrchovině

Živa, 15,

s. 70-71

SLAVÍK B.

1970

Dodatek k ptactvu střední části Českomoravské  vysočiny

VSV 6,

s. 117-120

SLAVÍK B.

1970

Hnízdění pilicha šedého (Circus cyaneus) v oblasti Jihlavských vrchů v letech 1966 -1967

VSV 6,

s. 129-132

SLAVÍK B.

1970

Ornitologická pozorování v jižní části Českomoravské vysočiny

VSV 6,

s. 138

SLAVÍK B.

1971

Hnízdění pilicha šedého (Circus cyaneus) v oblasti Českomoravské vysočiny v roce 1970

Živa 19,

s. 228

SLAVÍK B.

1972

Vzácný dravec pilich šedý hnízdí na Českomoravské vrchovině

Ochrana přírody 27, s. 58-62

SLAVÍK B.

1972

Pozorování brkoslava severního (Bombycilla garrulus) na Českomoravské vysočině

VSV 7,

s. 157

SLAVÍK B.

1972

Albíni zvířat ve sbírkách Muzea Vysočiny v Jihlavě

VSV 7,

s. 158

SLAVÍK B.

1972

Havran polní (Corvus frugilegus) s abnormálním vzrůstem zobáku

VSV 7,

s. 158

SLAVÍK B.

1974

Z průzkumu hnízdění sluky lesní v oblasti Českomoravské vrchoviny

Ochrana přírody 29, Ochranářský průzkum 2, s. 7-8

SLAVÍK B.

1974

Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) in Ornitologická pozorování

Zprávy ČSOS 14, s. 31

SLAVÍK B.

1975

Pozorování jeřába popelavého (Grus grus) na Českomoravské vrchovině

Živa 24,

s. 151

SLAVÍK B.

1978

Za tajemným ptákem

Myslivost, s. 83

SLAVÍK B.

1979

Hnízdění čečetky zimní v městském prostředí

Památky a příroda, s. 382-383

SLAVÍK B.

1979

Kalous ušatý. Zpráva o hnízdění na zemi

Zprávy ČSO 18,

s. 23

SLAVÍK B.

1980

Avifauna uvažované CHKO Jihlavské vrchy

tiskopis, 88 s. Depn. in: MV

SLAVÍK B.

1982

Příspěvek k avifauně Jihlavských vrchů

Zprávy MOS 40,

s. 43-53

SLAVÍK B.

1983

Avifauna vodárenské přehrady v Hubenově. Závěrečná zpráva tématického výzkumného úkolu

tiskopis, 27 s. Depn. in: MV

SLAVÍK B.

1984

Setkání s ořešníkem kropenatým

Naše město 9,

s. 62

SLAVÍK B.

1984

Bastardi-kříženci ptačích druhů

Naše město 10,

s. 71

SLAVÍK B.

1985

Nejstarší tradice přírodovědných sbírek

Jiskra, 21. 6. 1985

SLAVÍK B.

1985

První zjištěný pokus o hnízdění motáka pochopa (Circus aeruginosus) na Jihlavsku

Zprávy MOS 43,

s. 127-130

SLAVÍK B.

1986

Hnízdění moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) na Jihlavsku

Sylvia 23/24,

s. 111-112

SLAVÍK B.

1986

Vzpomínka na tetřívky

Myslivost 3, s. 58

SLAVÍK B.

1987

Hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) ve střední části Českomoravské vrchoviny

Zprávy MOS 45,

s. 33-40

STEIGERWALD J.

1936

Kachna černá evropská (Oidemia nigra nigra)

Sylvia 1/3, s. 45

STEIGERWALD J.

1937

Vzácnější úlovky ptactva

Sylvia 2/3, s. 41

STEIGERWALD J.

1939

Kajka mořská (Somateria mollisima)

 

Sylvia 4/1, s. 14

STEIGERWALD J.

1939

Z Chotěbořska a Německobrodska

Sylvia 4/3, s. 73

ŠAFRÁNEK J.

1995

Čáp bílý v roce 1994

MO 95/3, s. 6-8

ŠEBEK Z.

1959

Pozorování vlh pestrých (Merops apiaster) v Jihlavě

VSV 3,

s. 203

ŠTILL V.

1948--1949

Zimní hosté na Českomoravské vysočině

Vesmír 1948/49,

s. 151-152

ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., HUDEC K.

1996

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989

H&H,

457 s.

ŠŤASTNÝ K., RANDÍK A., HUDEC K.

1987

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77

Academia Praha,

484 s.

TAUBER O.

1991

Čeřínek-fyzickogeografická studie II

VSV 10,

s. 229-243

TAUBER O.

1975

Fyzickogeografická studie Dolní Cerekve a okolí na Českomoravské vrchovině

Diplomová práce na PřF UK, 144 s.

TAUBER O.

1977

Přírodní poměry Dolní Cerekve a okolí na Českomoravské vrchovině

Pedagogické čtení, Okr. pedag. střed. Jihlava, 192 s.

TOMAN A.

1987

Výskyt sýkořice vousaté (Panurus biarmicus) na Českomoravské vrchovině

VSV 8,

s. 254-255

TOMAN A.

1989

Hnízdění slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) na Českomoravské vrchovině

VSV 9,

s. 217-218

TOMAN A.

1989

Faunistická pozorování

VSV 9,

s. 228-231

TOMAN A.

1989

Bibliografie Bedřicha Slavíka

VSV 9,

s. 235-237

TOMAN A.

1993

Hnízdění bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata) ve střední části Českomoravské vrchoviny

VSV 11,

s. 318-319

TOMAN A.

1993

Hnízdění konipase lučního (Motacilla flava) na Jihlavsku

VSV 11,

s. 320-321

TOMAN A.

1995

Podzimní nález mláděte drozda cvrčaly (Turdus iliacus)

VSV 12,

s. 255-256

TOMČALA M.

1994

Výsledky sčítání čápů bílých

MO 94/4, s. 4-12

VLAŠÍN M. et  ELEDER P.

1988

Hnízdění výra velkého (Bubo bubo) na území Jihomoravského kraje

Sb. Sovy 1986, SZN Praha, s. 111-112

VOMELA M.

1991

Opožděné hnízdění jiřičky obecné (Delichon urbica)

VSV 10,

s. 261

VOMELA M.

1991

Vyhnízdění čížka lesního (Carduelis spinus) u Polné

VSV 10,

s. 259

VOMELA M.

1995

Pozdní hnízdění krutihlava obecného (Jynx torquilla)

VSV 12,

s. 261

ZEJDA J.

1965

Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) in Ornitologická pozorování

Zoologické listy 14/4, s. 384

ŽALUD J.

1939

Hnízdění ťuhýka menšího(Lanius minor) na Hrotovsku

Sylvia 4/1, s. 15

ŽALUD J.

1939

Křivka obecná hnízdí (Loxia curvirostra) na Hrotovsku

Sylvia 4/2, s. 24-30

 

Pokud víte o další ornitologické literatuře týkající se okresu Jihlava,

uvítám každé doplnění či případné připomínky.

 

Předem děkuji

Vojtěch Kodet

vojtech.kodet@email.cz