Chráněné, ohrožené a lokálně vzácnější druhy živočichů Jihlavska a Telčska (okres Jihlava)

 

sestavil: Vojtěch Kodet

LP 2004

 

Vojtěch Kodet, S. K. Neumanna 4, 586 01 Jihlava, e-mail: vojtech.kodet@email.cz

 

Doporučená citace:

KODET V., 2004: Chráněné, ohrožené a lokálně vzácnější druhy živočichů Jihlavska a Telčska (okres Jihlava). Ptactvo Jihlavska [online], dostupné z: http://ptactvojihlavska.tk, cit. (zde se uvede datum, ze kdy bylo citováno)

 

Tento seznam vybraných nejvzácnějších druhů živočichů Jihlavska (dnešní malé okresy Jihlava a Telč) vychází převážně z publikovaných údajů. Je sestaven pro všechny koho zajímá faunistika a ochrana přírody na Jihlavsku. Za doplnění děkuji Ivanu Kunstmüllerovi a Mgr. Jaromíru Mašterovi. Uvítám případné doplnění či kritické připomínky k seznamům.

 

                1) Chráněné druhy živočichů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

                                   1A) Druhy kriticky ohrožené (KO)

                                   1B) Druhy silně ohrožené (SO)

                                   1C) Druhy ohrožené (O)

                2) Ohrožené druhy živočichů - Druhy z Červeného seznamu, které nejsou chráněny vyhl. č. 395/1992 Sb. (Č)

                3) Lokálně vzácnější nebo pozoruhodnější druhy živočichů neuvedené v Červeném seznamu (L)

               

                Pozn.: U ptáků se jedná o druhy hnízdící

 

 

1) Chráněné druhy živočichů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

1A) Druhy kriticky ohrožené (KO) - 22 druhů

Bezobratlí (Avertebrata)

Modrásek černoskvrnný (Maculinea arion)

Perlorodka říční (Margaritana margaritifera)

Rak říční (Astacus astacus)

Velevrub malířský (Unio pictorum)

Obratlovci (Vertebrata)

Kruhoústí (Cyclostomata)

Mihule potoční (Lampetra planeri)

Ryby (Pisces)

Drsek menší (Zingel streber) /v min./
Drsek větší (Zingel zingel) /v min./

Obojživelníci (Amphibia)

Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)

Čolek velký (Triturus cristatus)

Skokan krátkonohý /=S. menší/ (Rana lessonae)

Skokan skřehotavý (Rana ridibunda)

Plazi (Reptilia)

Zmije obecná (Vipera berus)

Ptáci (Aves)

Bukač velký (Botaurus stellaris) - pravděpodobně hnízdící

Bukáček malý (Ixobrychus minutus) - pravděpodobně hnízdící

Chřástal malý (Porzana parva) - možná hnízdící

Luňák hnědý (Milvus migrans) - možná hnízdící

Orel křiklavý (Aquila pomarina) - možná hnízdící

Strnad luční (Miliaria calandra)

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) - hnízdící v min.

Vodouš rudonohý (Tringa totanus) - možná hnízdící

Savci (Mammalia)

Sysel obecný (Citellus citellus) - v min.

Vlk euroasijský (Canis lupus) - v min.

 

1B) Druhy silně ohrožené (SO) - 57 druhů

Bezobratlí (Avertebrata)

Škeble rybničná (Anodonta cygnea)

Okáč skalní (Chazara briseis /=Hipparchia b./) - v min.

Pačmelák cizopasný (Psythirus rufipes)

Obratlovci (Vertebrata)

Ryby (Pisces)

Ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus)

Obojživelníci (Amphibia)

Čolek horský (Triturus alpestris)

Čolek obecný (Triturus vulgaris)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Rosnička zelená (Hyla arborea)

Skokan ostronosý /=S. rašelinný/ (Rana arvalis)

Skokan štíhlý (Rana dalmatina) - v min.

Skokan zelený (Rana kl. esculenta)

Plazi (Reptilia)

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)

Ještěrka živorodá (Lacerta vivpara)

Slepýš křehký (Anguis fragilis)

Užovka hladká (Coronella austriaca)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata) - v min., zatoulanec?

Ptáci (Aves)

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) - pravděpodobně hnízdící

Čáp černý (Ciconia nigra)

Čírka modrá (Anas querquedula)

Drozd cvrčala (Turdus iliacus) - možná hnízdící

Holub doupňák (Columba oenas)

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) - pravděpodobně hnízdící

Chřástal polní (Crex crex) - pravděpodobně hnízdící

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) - pravděpodobně hnízdící

Kalous pustovka (Asio falmmeus) - možná hnízdící

Kavka obecná (Corvus monedula)

Konipas luční (Motacilla flava)

Krahujec obecný (Accipiter nisus)

Krutihlav obecný (Jynx torquilla)

Křepelka polní (Coturnix coturnix)

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Lejsek malý (Ficedula parva)

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) - pravděpodobně hnízdící

Linduška úhorní (Anthus campestris) - možná hnízdící

Moták lužní (Circus pygargus)

Moták pilich (Circus cyaneus) - pravděpodobně hnízdící

Ostříž lesní (Falco subbuteo)

Pisík obecný (Actitis hypoleucos) - možná hnízdící

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) - pravděpodobně hnízdící

Skřivan lesní (Lullula arborea) - možná hnízdící

Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) - možná hnízdící

Sova pálená (Tyto alba) - pravděpodobně hnízdící

Sýc rousný (Aegolius funereus)

Sýček obecný (Athene noctua) - hnízdící v min.

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) - hnízdící v min.

Ťuhýk menší (Lanius minor) - v min.

Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator) - v min.

Včelojed lesní (Pernis apivorus)

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) - možná hnízdící

Volavka bílá (Egretta alba) - možná hnízdící

Žluva hajní (Oriolus oriolus)

Savci (Mammalia)

Los evropský (Alces alces)

Netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Rys ostrovid (Lynx lynx)

Vydra říční (Lutra lutra)

 

1C) Druhy ohrožené (O) - 54 druhů

Bezobratlí (Avertebrata)

Batolec duhový (Apatura iris)

Batolec červený (Apatura ilia)

Bělopásek topolový (Limenitis populi)

Čmelák (Bombus sp.)

Krajník pižmový (Calosoma sycophanta)

Majka (Meloe sp.)

             Mravenec lesní (Formica rufa)

             Mravenec rašelinný (Formica picea)

Otakárek fenyklový (Papilio machaon)

Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)

Rak bahenní (Astacus leptodactylus)

Střevlík (Carabus irregularis)

Střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri)

Svižník polní (Cicindela campestris)

Zlatohlávek (Oxythyrea funesta)

Obratlovci (Vertebrata)

Ryby (Pisces)

Ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser) /v min./

Střevle potoční (Phoxinus phoxinus)

Vranka obecná (Cottus gobio)

Obojživelníci (Amphibia)

Kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Ropucha zelená (Bufo viridis)

Ropucha obecná (Bufo bufo)

Plazi (Reptilia)

Užovka obojková (Natrix natrix)

Ptáci (Aves)

Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

Břehule říční (Riparia riparia) - hnízdící v min.

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) - pravděpodobně hnízdící

Čáp bílý (Ciconia ciconia)

Čírka obecná (Anas crecca) - možná hnízdící

Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)

Chocholouš obecný (Galerida cristata) - pravděpodobně hnízdící

Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Koroptev polní (Perdix perdix)

Krkavec velký (Corvus corax)

Lejsek šedý (Muscicapa striata)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)

Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

Potápka roháč (Podiceps cristatus)

Rorýs obecný (Apus apus)

Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) - pravděpodobně hnízdící

Sluka lesní (Scolopax rusticola) - pravděpodobně hnízdící

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) - pravděpodobně hnízdící

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

Výr velký (Bubo bubo)

Savci (Mammalia)

Křeček polní (Cricetus cricetus)

Plch velký (Glis glis) /v min. ???/

Tchoř stepní (Mustela eversmanni)

Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

 

2) Ohrožené druhy živočichů - Druhy z Červeného seznamu, které nejsou chráněny vyhl. č. 395/1992 Sb. (Č)

                                                                                              - zatím jen ptáci podle návrhu Červeného seznamu - 17 druhů

Ptáci (Aves)

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

Datel černý (Dryocopus martius)

Jiřička obecná (Delichon urbica)

Kulík říční (Charadrius dubius)

Labuť velká (Cygnus olor)

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)

Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)

Linduška luční (Anthus pratensis)

Racek chechtavý (Larus ridibundus)

Skorec vodní (Cinclus cinclus)

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

Strakapoud malý (Dendrocopos minor)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Vrána černá (Corvus corone)

Vrána šedá (Corvus cornix)

Žluna šedá (Picus canus)

Žluna zelená (Picus viridis)

 

3) Lokálně vzácnější nebo pozoruhodnější druhy živočichů neuvedené v Červeném seznamu (L)

                                                                                              - pracovní text - zatím jen obratlovci - 26 druhů

Obratlovci (Vertebrata)

Ryby (Pisces)

Hrouzek dlouhovousý (Gobio uranoscopus) /v min./

Pstruh obecný potoční (Salmo trutta fario)

Obojživelníci (Amphibia)

Skokan hnědý (Rana temporaria)

Ptáci (Aves)

Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)

Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)

Cvrčilka zelená (Locustella naevia)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

Konipas bílý (Motacilla alba)

Linduška lesní (Anthus trivialis)

Polák velký (Aythya ferina)

Puštík obecný (Strix aluco)

Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola)

Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)

Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)

Savci (Mammalia)

Bělozubka šedá (Crocidura suaveolens)

Jelen evropský (Cervus elaphus)

Jezevec lesní (Meles meles)

Ježek východní (Erinaceus concolor)

Ježek západní (Erinaceus europaeus)

Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) - zabloudilec

Netopýr rezavý (Nyctalus noctula)

Netopýr severní (Eptesicus nilssoni)

Netopýr ušatý (Plecotus auritus)

Rejsec černý (Neomys anomalus)

Zajíc polní (Lepus europaeus)