Chráněné, ohrožené a lokálně vzácnější druhy rostlin Jihlavska a Telčska (okres Jihlava)

 

sestavil: Vojtěch Kodet

LP 2004

 

Vojtěch Kodet, S. K. Neumanna 4, 586 01 Jihlava, e-mail: vojtech.kodet@email.cz

 

Doporučená citace:

KODET V., 2004: Chráněné, ohrožené a lokálně vzácnější druhy rostlin Jihlavska a Telčska (okres Jihlava). Ptactvo Jihlavska [online], dostupné z: http://ptactvojihlavska.tk, cit. (zde se uvede datum, ze kdy bylo citováno)

 

Tento seznam obsahující 387 nejvzácnějších druhů cévnatých rostlin Jihlavska (dnešní malé okresy Jihlava a Telč) vychází převážně z publikovaných údajů. Je sestaven pro všechny koho zajímá botanika a ochrana přírody na Jihlavsku. Za doplnění děkuji Ing. Luďku Čechovi, RNDr. Ivanu Růžičkovi, Mgr. Jaromíru Mašterovi, Ing. Jiřímu Moravcovi a Tomáši Berkovi. Uvítám případné doplnění či kritické připomínky k seznamům. U 20 zvýrazněných druhů, před jejichž názvem je hvězdička (*), je třeba potvrdit současný nebo alespoň minulý výskyt, jinak budou ze seznamu vyřazeny.

 

 

         1) Chráněné druhy rostlin podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.

                1A) Druhy kriticky ohrožené (KO)

                1B) Druhy silně ohrožené (SO)

                1C) Druhy ohrožené (O)

         2) Regionálně chráněné druhy rostlin podle nařízení OkÚ Jihlava č. 8/99 (R)

         3) Ohrožené druhy rostlin - Druhy z Červeného seznamu, které nejsou chráněny vyhláškou ani nařízením (Č)

         4) Lokálně vzácnější nebo pozoruhodnější druhy rostlin (L)

 

Za druhem, který je uveden v celosvětovém červeném seznamu (WALTER et GILLETT 1997) je napsáno WORLD.

Za druhem, který je uveden ve Washingtonské úmluvě je napsáno CITES.

Za druhem, který je uveden v Bernské úmluvě (část A, příl. I.) je napsáno BERN.

Za druhem, který je uveden v Černém a červeném seznamu cévnatých rostiln ČR (PROCHÁZKA et al. 2001), je napsána příslušná kategorie:    A1 - Vyhynulé

                                                               A2 - Nezvěstné (pravděpodobně vyhynulé)

                                                               C1 - Kriticky ohrožené

                                                               C2 - Silně ohrožené

                                                               C3 - Ohrožené

                                                               C4 - Vzácnější taxony važadující další pozornost

 

 

1) Chráněné druhy rostlin Jihlavska a Telčska podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.

1A) Druhy kriticky ohrožené (KO)                                              - 13 druhů + 8 druhů v minulosti

*Bublinatka obecná (Uticularia vulgaris) - C1 /historické údaje nejsou věrohodné/

Hořeček mnohotvarý český /=H. český/ (Gentianella praecox bohemica /=G. bohemica/) - C1,WORLD

Hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba) - C2

Hrotnosemenka hnědá (Rhynchospora fusca) - C1 /v min./

Hruštička prostřední (Pyrola media) - C1

Ostřice dvoudomá /=Tuřice d./ (Carex dioica /=Vignea d./) - C1

Ostřice šlahounovitá /=Tuřice š./ (Carex chordorrhiza /=Vignea ch./) - C1

*Plalvín štítnatý /=P. leknínovitý/ (Nymphoides peltata) - C1 /v min., dnes na lokalitách asi nepůvodní/

Plavuník cypřiškovitý /=P. trojklasý/ (Diphasiastrum tristachyum /=Lycopodium t./) - C1

Pobřežnice jednokvětá (Litorella uniflora) - C1

Prasetník lysý (Hypochoeris glabra) - C1 /v min./

Rozchodník huňatý /=R. pýřitý=Bělorozchodník h./ (Sedum villosum /=Oreosedum v./) - C1 /v min./

Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum) - C1,CITES /v min./

Stulík malý (Nuphar pumila) - C1

Suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile) - C1

Třtina nachová (Calamagrstis purpurea) - C1

Třtina přehlížená /T. tuhá/ (Calamagrostis stricta) - C1

Vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium) - C1,BERN

Vratička mnohoklaná /= Vratičkovec mnohoklaný/ (Botrychium multifidum /=Sceptridium m./) - A2,BERN /v min./

*Zdrojovka hladkosemenná /=Z. prameništní/ (Montia fontana) - C1 /historické údaje nejsou věrohodné/

Zimozelen okoličnatý /=Z. okolíkatý/ (Chimaphila umbellata) - C1 /v min./

 

1B) Druhy silně ohrožené (SO)                      - 21 druhů + 5 druhů v minulosti + 1 druh nepůvodní + 1 druh houby

Bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora) - C1

*Bublinatka prostřední (Utricularia intermedia) - C1 /historické údaje nejsou věrohodné/

Hladýš pruský (Laserpitium pruthenicum) - C3

Jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora) - C1

Kapradinka skalní (Woodsia ilvensis) - C2

Korálice trojklanná (Corallorhiza trifida) - C2,CITES /v min./

Kruštík bahenní (Epipactis palustris) - C2,CITES

Leknín bělostný (Nymphaea candida) - C1

Leknín bílý (Nymphaea alba) - C1 /nepůvodní/

Ostřice bažinná /=O. mokřadní/ (Carex limosa) - C2

Ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa) - C2

Ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa) - C2

Plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata) - C2 /v min./

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) - C2,CITES

Pryšec hranatý (Tithymalus angulatus) - C2 /v min./

Rdest alpský (Potamogeton alpinus) - C2

Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) - C3

Sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) - C2

Smil písečný (Helichrysum arenarium) - C2

*Starček roketolistý (Senecio erucifolius) - C1 /historické údaje je třeba ověřit/

Suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum /=Baeothryon a./) - C2

Vrbina kytkokvětá /=Bazanovec kytkokvětý/ (Lysimachia thyrsiflora /=Naumburgia t.) - C3

Vstavač kukačka /=V. obecný/ (Orchis morio) - C2,CITES

Všivec bahenní (Pedicularis palustris) - C2

Všivec lesní /=V. ladní=V. mokřadní/ (Pedicularis sylvatica) - C3

Zevar nejmenší (Sparganium minimum) - C2 /v min./

Zdrojovka potoční /=Z. pobřežní/ (Montia hallii) - C2

Mozkovka rosolovitá (Ascotremella faginea) - houba

 

1C) Druhy ohrožené (O)                                                                  - 29 druhů + 2 druhy v minulosti

Bledule jarní (Leucojum vernum) - C3

Brambořík nachový (Cyclamen purpurascens) - C3,CITES /v min./

Dřípatka horská (Soldanella montana) - C3

Ďáblík bahenní (Calla palustris) - C3

Kapradiník bažinný (Thelypteris palustris) - C3

Klikva bahenní (Oxycoccus palustris) - C3

Lilie zlatohlavá /=L. zlatohlávek/ (Lilium martagon) - C4a

Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) - C4a

Okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) - C3,CITES /v min./

Oměj pestrý /=O. různobarvý/ (Aconitum variegatum) - C3

Oměj vlčí mor /=O. vlčí=O. žlutý/ (Aconitum lycoctonum /=A. vulparia/) - C4a

Ostřice blešní (Carex pulicaris /=Vignea p./) - C2

Ostřice Davallova (Carex davalliana /=Vignea d./) - C2

Pérovník pštrosí (Matteucca struthiopteris) - C3

Plavuň pučivá (Lycopodium annotinum) - C3

Plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum) - C3

Pleška stopkatá (Willemetia stipitata /=Calycocorsus stipitatus/) - C3

Prha arnika /=P. chlumní/ (Arnica montana) - C3

Prstnatec májový /=Vstavač m./ (Dactylorhiza majalis) - C3,CITES

Prstnatec Fuchsův /=P. listenatý/ (Dactylorhiza fuchsii /=D. lonegibracteata/) - C4a

Sněženka podsněžník /=S. předjarní/ (Galanthus nivalis) - C3,CITES

*Tařice skalní (Aurinia saxatilis /=Alyssum saxatile/) - C4a /historické údaje je třeba ověřit/

Tolije bahenní (Parnassia palustris) - C2

Upolín nejvyšší /=U. evropský=U. luční/ (Trollius altissimus /T. europaeus/) - C3

Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) - C3

Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) - C3,CITES

Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) - C3,CITES

Vranec jedlový /=Plavuň jedlová/ (Huperzia selago /=Lycopodium selago/) - C3

Vratička měsíční (Botrychium lunaria) - C2

Vrba plazivá (Salix repens) - C1

Vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) - C3

 

2) Regionálně chráněné druhy rostlin Jihlavska a Telčska podle nařízení OkÚ Jihlava č. 8/99 (R)                                                                                                                                        

                                                                                                              - 208 druhů + 3 druhy v minulosti

Andělika lékařská /=Děhel lékařský/ (Angelica archangelica /=Archangelica officinalis/) - C4b

Bahnička bradavkatá (Eleocharis mamillata) - C4a

Bahnička vejčitá (Eleocharis ovata) - C3

Barborka obecná obloučnatá /=B. obloučnatá/ (Barbarea vulgaris arcuata /=B. arcuata/) - C4a

Bařička bahenní (Triglochin palustre) - C2

Bělolist nejmenší /=Bělolístka n./ (Filago minima /=Logfia m./) - C3

Bělolist rolní /=Bělolístka r./ (Filago arvensis /=Logfia a./) - C3

Bělozářka větvitá (Anthericum ramosum) - C4a

Bez chebdí (Sambucus ebulus) 

Bezkolenec modrý (Molinia caerulea) 

Bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea) - C3

Bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum) - C3 /v min./

Blatěnka vodní (Limosella aquatica) - C3

Blatouch bahenní poléhavý (Caltha palustris procumbens) - C4a

Bojínek tuhý (Phleum phleoides /=Ph. boehmeri/) 

Bolehlav plamatý (Conium maculatum) 

Bradáček vejčitý (Listera ovata) - C4a, CITES

Bříza pýřitá (Betula pubescens)  

Bublinatka jižní (Utricularia australis) - C4a

Bublinatka menší (Utricularia minor) - C2

Bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis)  

Čarovník alpský /=Č. horský/ (Circaea alpina) - C4a

Čarovník pařížský /=Č. obecný/ (Circaea lutetiana)  

Čarovník prostřední (Circaea x intermedia)  

Česnek medvědí (Allium ursinum)  

*Čilimník černající /=Čilimníkovec č./ (Cytisus nigricans /=Lembotropis n./)  /v min., dnes nezvěstný/

Divizna jižní rakouská /=D. rakouská/ (Verbascum chaixii austriacum /=V. austriacum/) - C4a

Dobromysl obecná (Origanum vulgare)  

Dvouzubec paprsčitý (Bidens radiata)  

Dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia) - C4a

Dymnivka dutá (Corydalis cava)  

Hadí kořen větší (Bistorta major)  

Hadí mord nízký (Scorzonera humilis) - C3

Hledíček menší (Microrrhinum minus /=Chaenorhinum m./)

Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) - C4a, CITES

Hnilák smrkový /=H. žlutavý=H. chlupatý) (Monotropa hypopitys) - C3

Hruštice jednostranná (Orthilia secunda /=Pyrola s.=Ramischia s./)  

Hruštička menší (Pyrola minor)  

*Hruštička zelenokvětá (Pyrola chlorantha) - C1 /v min., dnes nezvěstná/

Huseník chlupatý (Arabis hirsuta)  

Huseník lysý /=Strmobýl l./ (Arabis glabra)  

Hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera) - C4a

Chmerek roční (Scleranthus annuus)  

Chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis)  

Chrastavec křovištní (Knautia drymeia) - C4a

Chrastavec lesní (Knautia dipsacifolia /=K. maxima/) - C4a

Jalovec obecný (Juniperus communis) - C3

Jaterník podléška /=J. trojlaločný/ (Hepatica nobilis)  

Ječmenka evropská /=J. lesní/ (Hordelymus europaeus)  

Jestřábník myší ouško /=Chlupáček m.o./ (Hieracium lactucella /=Pilosella l./)  

Jetel alpínský (Trifolium alpestre) - C4a

Jetel horský (Trifolium montanum)  

Jetel rolní (Trifolium arvense)  

Jilm drsný /=J. horský/ (Ulmus glabra /=U. scabra/)  

Jmelí bílé (Viscum album) - C4a

Kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus) - C3

Kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum) - C4a

Kociánek dvoudomý (Antenaria dioica) - C2

Kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum)  

Kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum)  

Kokrhel větší (Rhinanthus major /=Rh. serotinus=Rh. angustifolius/)  

Kontryhel lysý (Alchemilla glabra /=A. alpestris/)  

Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) 

Kostřava vláskovitá (Festuca filiformis /=F. capillata=F. tenuifolia/) 

Kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) - C4a

Kozlík lékařský (Valeriana officinalis)  

Kozlík výběžkatý (Valeriana excelsa) - C4a

Kručinka německá (Genista germanica)  

Kruštík širolistý (Epipactis helleborine) - C4a, CITES

Křivatec luční (Gagea pratensis) 

Křivatec žlutý (Gagea lutea) 

Kuklík potoční (Geum rivale) 

Kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bubifera)  

Kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) - C4a

Len počistivý (Linum catharticum)  

Lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata)  

Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) - C4a

Máčka ladní (Eryngium campestre)  

Mák polní (Papaver argemone) - C4a

Mařinka psí (Asperula cynanchica)  

Máta přeslenitá (Mentha x verticillata)  

Mochna sedmilistá (Potentilla heptaphylla)  

Myší ocásek nejmenší /=Myšinka n./ (Myosurus minimus) - C3

Náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora)  

Netřesk výběžkatý /=Netřeskovec=Nechrastec v./ (Jovibarba globifera /=sobolifera=Sempervivum soboliferum/) - C3

Ocún jesenní (Colchicum autumnale) /v min./

Olešník kmínolistý (Selinum carvifolia)  

Olše zelená /=Křestice zelená=Olšička zelená/ (Alnus alnobetula /=Alnus viridis=Duschekia alnobetula/) - C2

Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) - C3

Orobinec úzkolistý (Typha angustifolia)  

Ostružiník skalní (Rubus saxatilis) - C3

Ostřice dvouřadá /=Tuřice d./ (Carex disticha /=Vignea d./) - C4a

Ostřice Hartmanova (Carex hartmanii) - C3

Ostřice ježatá /=Tuřice j./ (Carex echinata /=Vignea e./)  

Ostřice latnatá /=Tuřice l./ (Carex paniculata /=Vignea p./) - C4a

Ostřice liščí /=Tuřice l./ (Carex vulpina /=Vignea v./)  

Ostřice nedošáchor /=O. pašáchor/ (Carex pseudocyperus) - C4a

Ostřice odchylná /=Tuřice o./ (Carex appropinquata /=Vignea a./) - C2

Ostřice ostrá /=O. kalužní/ (Carex acutiformis)  

Ostřice pobřežní (Carex riparia) - C4a

Ostřice prodloužená /=Tuřice p./ (Carex elongata /=Vignea e./)  

Ostřice prstnatá (Carex digitata)  

Ostřice přioblá /=O. dvoumužná=Tuřice p./ (Carex diandra /=Vignea d./) - C2

Ostřice rusá /=O. žlutá/ (Carex flava) - C4a

Ostřice skloněná (Carex demissa /=C. tumidicarpa/)  

Ostřice stinná (Carex umbrosa) - C3

Pamětník rolní (Acinos arvensis)  

Pampeliška „červenoplodá“ (Taraxacum sect. Erythrosperma)  

Pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii) - C4a

Pavinec horský /=P. modrý/ (Jasione montana)  

Penízek modravý /=P. namodralý=P. alpinský/ (Thlaspi caerulescens /=Th. sylvestre=Th. alpestre sylvestre/)  

Pérnatec horský /=Kapradiník h./ (Lastrea limbosperma /=Thelypteris l.=Oreopteris l.=Dryopteris oreopteris/)  

Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule) - C4a /v min./

Pcháč potoční (Cirsium rivulare)  

Pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum /=C. helenioides/)  

Pcháč šedý (Cirsium canum)  

Pižmovka mošusová /=P. obecná/ (Adoxa moschatelina)  

Plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum)  

Plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum)  

Plicník tmavý (Pulmonaria obscura /=P. officinalis obsucra/)  

Podbílek šupinatý (Latheraea squamaria)  

Pochybek prodloužený /=P. dlouhostopký/ (Androsace elongata) - C2

Pomněnka trsnatá (Myosotis caespitosa) - C4a

Popenec chlupatý (Glechoma hirsuta) - C3

Posed bílý (Bryonia alba)  

Prvosenka jarní /=Petrklíč lékařský/ (Primula veris) - C4a (1 poddruh C3)

Prvosenka vyšší (Primula elatior)  

Pryšec sladký (Euphorbia dulcis /=Tithymalus d./)  

Přeslička luční (Equisetum pratense) - C3

Ptačinec bahenní (Stellaria palustris) - C3

Puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) - C2,BERN,WORLD

Pupava bezlodyžná (Carlina acaulis) 

Pupava obecná (Carlina vulgaris) 

Puškvorec obecný (Acorus calamus)  

Rdest maličký (Potamogeton pusillus /=P. panormitanus/) 

Rdest světlý (Potamogeton lucens) - C3

Rmen barvířský /=Marunek b./ (Anthemis tinctoria /=Cota t./) - C4a

Rozchodník ostrý /=R. prudký/ (Sedum acre)  

Rozpuk jízlivý (Cicuta virosa) - C2

Rozrazil Dilleniův /=R. ladní/ (Veronica dillenii) - C4a

Rozrazil horský (Veronica montana) - C4a

Rozrazil jarní (Veronica verna) - C4a

Rozrazil štítkovitý /=R. štítnatý/ (Veronica scutellata) - C4a

Rožec lepkavý (Cerastium glutinosum) - C2

*Rulík zlomocný (Atropa bella-donna) /v min., dnes nezvěstný/

Růže převislá /=R. alpská/ (Rosa pendulina)  

Růžkatec ostnitý /=R. ponořený/ (Ceratophyllum demersum)  

Řebříček bertám (Achillea ptarmica /=Ptarmica vulgaris/)  

Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria)  

Řepík vonný (Agrimonia procera) - C3

Řeřicha prorostlá (Lepidium perfoliatum) - zavlečena

Řeřišnice bahenní /=Ř. zubatá/ (Cardamine dentata /=C. palustris/) - C2

Řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia) - C3

Samorostlík klasnatý (Actaea spicata)  

Sasanka pryskyřníkovitá (Anemonoides ranunculoides)  

Sedmikvítek evropský (Trientalis europaea)  

Silenka dvoudomá /=Knotovka červená=K. lesní/ (Silene dioica /= Melandryum dioicum=M. rubrum=M. sylvestre/)

Sítina niťovitá (Juncus filiformis)  

Sítina sivá (Juncus inflexus /=J. glaucus/)

Sítina smáčknutá (Juncus compressus)  

Skřípina kořenující (Scirpus radicans) - C2

Skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris) - C4a

Smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata)  

Smldník bahenní /=Olešníkovec b./ (Peucedanum palustre /=Thysselinum p./)  

Srpek obecný (Falcaria vulgaris)  

Starček potoční /=S. kadeřavý=Stařinec p./ (Tephroseris crispa) - C4a

Starček přímětník (Senecio jacobaea)  

Stolístek klasnatý (Myriophyllum spicatum) 

Strdivka jednokvětá (Melica uniflora)  

Strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica) - C4a

Stulík žlutý (Nuphar lutea) 

Suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum)  

Suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) - C2

Sveřep Benekenův /=Kostřavice Benekenova/ (Bromus benekenii /=Bromopsis b./)  

Světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana) 

Světlík tuhý (Euphrasia stricta) 

Světlík větvený /=S. větevnatý=S. hajní/ (Euphrasia nemorosa) - C3

Svízel hercynský /=S. horský/ (Galium saxatile /=G. harcynicum/)  

Svízel prodloužený (Galium elongatum)  

Šalvěj luční (Salvia pratensis)  

Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)

Šater zední (Gypsophila muralis)  

Šípatka vodní (Sagittaria sagittifolia)  

Škarda měkká čertkusolistá /=Š. m. jestřábníkovitá=Š. čertkusolistá/ (Crepis mollis hieracioides /=C. succisifolia/) - C3

Šmel okoličnatý /=Š. okolíkatý/ (Butomus umbellatus) - C3

Štírovník bažinný (Lotus uliginosus)  

Šťovík přímořský /=Š. pobřežní/ (Rumex maritimus)  

Šťovík vodní (Rumex aquaticus)  

Tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides) - C3

Tařinka kališní (Alyssum alyssoides)  

Tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia) - C3

Tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria)  

Třezalka chlupatá (Hypericum hirsutum)  

Turan ostrý (Erigeron acris /=E. acer/)  

Udatna lesní (Aruncus vulgaris) - C4a

Úpor peprný /=Ú. peprník/ (Elatine hydropiper) - C3

Úpor trojmužný (Elatine triandra) - C2

Válečná lesní (Brachypodium sylvaticum)  

Věsenka nachová (Prenanthes purpurea)  

Violka bahenní (Viola palustris)  

Violka srstnatá (Viola hirta)  

Vlochyně bahenní /=Borůvka bažinná/ (Vaccinium uliginosum)  

Vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia)  

Zábělník bahenní /=Mochna b./ (Comarum palustre /=Potentilla palustris/) - C4a

Zběhovec lesní (Ajuga genevensis)  

Zeměžluč okolíkatá /=Z. lékařská=Z. hořká/ (Centaurium erythraea) - C4a

Zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum)  

Zvonek broskvolistý /=Z. broskvoňolistý/ (Campanula persicifolia)  

Žebrovice různolistá (Blechnum spicant) - C4a

Žindava evropská (Sanicula europaea)  

Žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegifolium)

 

3) Ohrožené druhy rostlin Jihlavska a Telčska - Druhy z Červeného seznamu, které nejsou chráněny vyhláškou ani nařízením (Č)                                             

                                                                                                              - 40 druhů + 6 druhů v minulosti + 1 druh nepůvodní

Blín černý (Hyoscyamus niger) - C3 /v min./

Hrušeň polnička /=H. planá/ (Pyrus pyraster) - C4a

Chrpa modrá /=Ch. modrák/ (Centaurea cyanus /=Cyanus segetum/) - C4a

Jedle bělokorá (Abies alba) - C4a

Jetel kaštanový /=Dětel k./ (Trifolium spadiceum /=Chrysaspis spadicea/) - C3

Jilm habrolistý /=J. ladní/ (Ulmus minor /=U. carpinifolia/) - C4a

Jilm vaz (Ulmus laevis /=U. effusa/) - C4a

Jirnice modrá (Polemonium coeruleum) - C3

*Koukol polní (Agrostemma githago) - C1 /historické údaje je třeba ověřit/

Kozlíček zubatý (Valerianella dentata) - C4a

*Kručinka chlupatá (Genista pilosa) - C4a /v min., dnes nezvěstná/

Křivatec nejmenší (Gagea minima) - C3 /v min./

Mochna přímá (Potentilla recta) - C4a

*Nepatrnec pískomilný /=N. drobnoplodý=Kontryhel drobnoplodý/ (Aphanes australis) - C1 /asi omyl/

Nepatrnec rolní (Aphanes arvensis) - C3

*Oman vrbolistý (Inula salicina) - C4a /v min., dnes nezvěstný/

Ostřice převislá (Carex pendula) - C4a

Ostřice šáchorovitá /=O. česká/ (Carex bohemica) - C4a

*Ostřice vyvýšená (Carex elata) - C3 /ověřit/

Pelyněk metlatý (Artemisia scoparia) - C1 /v min./

Pilát lékařský (Anchusa officinalis) - C4a

Prlina rolní (Lycopsis arvensis) - C4a

Psineček tuhý (Agrostit vinealis /=A. canina montana=A. coarctata=A. stricta/) - C4a

Pupkovec pomněnkový (Omphalodes scorpioides) - C4a

Rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius) - C2

Rdest trávolistý (Potamogeton gramineus) - C2

Rdest tupolistý (Potamogeton obtusifolius) - C3

*Rozchodník nachový (Sedum telephium) - C3 /ověřit/

*Rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata) - C3 /ověřit/

Rožec hajní (Cerastium lucorum /=C. fontanum lucorum=C. vulgatum macrocarpum/) - C4a

Sesel roční (Seseli annuum) - C3

Skřípinka smáčkuná (Blysmus compressus) - C2

*Snědek chocholičnatý /=S. chocholíkatý/ (Ornithogalum umbellatum) - C3 /ověřit/

*Stolístek střídavokvětý /=S. střídavolistý/ (Myriophyllum alterniflorum) - C2 /ověřit/

*Svěřep větevnatý /=Kostřavice větevnatá/ (Bromus ramosus /=Bromopsis ramosa/) - C3 /ověřit/

*Svízel moravský (Galium valdepilosum) - C3 /ověřit/

Troskut prstnatý /=Palečkovec plazivý/ (Cynodon dactylon) - C4a /v min./

Vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides) - C3

Vikev hrachovitá (Vicia pisiformis) - C3

Violka trojbarevná skalní /=V.skalní pravá=V.suťová p./ (Viola tricolor saxatilis /=V. saxatilis saxatilis /) - C3 /v min./

Voskovka menší (Cerinthe minor) - C4a

Vousatka prstnatá /=V. obecná/ (Bothriochloa ischaemum) - C4a /v min./

Vrba lýkovcová (Salix daphnoides) - C3 /nepůvodní/

Vrbina tečkovaná (Lysimachia punctata) - C2 /nepůvodní/

Vrbovka bahenní (Epilobium palustre) - C4a

Vrbovka tmavá (Epilobium obscurum) - C3

Záraza žlutá (Orobanche lutea /=O. rubens/) - C3

 

4) Lokálně vzácnější nebo pozoruhodnější druhy rostlin Jihlavska a Telčska neuvedené v Červeném seznamu (L)                                                                                              

                                                                                                              - pracovní seznam, zatím 50 druhů

Bahnička jehlovitá (Eleocharis acicularis)

Bahnička mokřadní /=B. bahenní/ (Eleocharis palustris)

Barvínek menší (Vinca minor)

Brslen evropský (Euonymus europaea)

Brusinka červená /=Brusnice brusinka/ (Vaccinium vitis-idaea /=Rhodococcum vitis-idaea/)

Břečťan popínavý (Hedera helix)

Bukovník kapraďovitý /=Bukovinec k./ (Gymnocarpium dryopteris /=Phegopteris dryopteris/)

Čertkus luční (Succisa pratensis)

Divizna černá (Verbascum nigrum)

Hrachor jarní (Lathyrus vernus)

Hrachor lesní (Lathyrus sylvestris)

Jahodník truskavec (Fragaria moschata)

Jestřábník savojský (Hieracium sabaudum)

Kakost hnědočervený (Geranium phaeum)

Kalina obecná (Viburnum opulus)

Kerblík lesklý (Anthriscus nitida)

Klinopád obecný (Clinopodium vulgare)

Kokořík vonný (Polygonatum odoratum)

Konvalinka vonná (Convallaria majalis)

Lipnice cibulkatá (Poa bulbosa)

Mařinka vonná /=Svízel vonný/ (Galium odoratum)

Olše šedá (Alnus incana)

Osladič obecný (Polypodium vulgare)

Ostrolist rozprostřený (Asperugo procumbens)

Ostřice časná (Carex praecox) /v min./

Ostřice chlupatá (Carex pilosa)

parožnatka (Nitella cf. flexilis)

Pitulník horský (Galeobdolon montanum)

Prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum)

Pryskyřník kosmatý (Ranunculus languinosus)

Pryskyřník mnohokvětý (Ranunculus polyanthemus)

Puchýřník křehký (Cystopteris fragilis)

Rybíz alpínský /=Meruzalka alpínská/ (Ribes alpinum)

Řeřišnice nedůtklivá (Cardamine impatiens)

Řeřišničník Hallerův /=Huseník H./ (Cardaminopsis halleri)

Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica)

Sleziník Breyneův

Sleziník červený (Asplenium trichomanes)

Sleziník routička (Asplenium ruta-murarria)

Sleziník severní (Asplenium septentrionale)

Suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium)

Svízel lesní (Galium sylvaticum)

Škarda bahenní (Crepis paludosa)

Šťovík koňský (Rumex hydrolapathum)

Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria)

Užanka lékařská (Cynoglossum officinale)

Vikev lesní (Vicia sylvatica)

Vrba pětimužná (Salix pentandra)

Zimolez černý (Lonicera nigra)

Zimolez obecný /=Z. pýřitý/ (Lonicera xylosteum)