Doplněk českého názvosloví k Seznamu ptáků Jihlavska

 

Vojtěch Kodet

LP 2004

Doporučená citace:

KODET V., 2004: Doplněk českého názvosloví k Seznamu ptáků Jihlavska in Ptactvo Jihlavska. Webové stránky na adrese http://ptactvojihlavska.webzdarma.cz, ze dne (datum stažení)

 

Na základě dostupných údajů byl sestaven přehled druhů ptáků zaznamenaných na Jihlavsku (v bývalém okrese Jihlava, nynější malé okresy Jihlava a Telč). U jednotlivých druhů je uveden současný výskyt na Jihlavsku a zařazení do příslušných kategorií ohrožení podle Červeného seznamu a kategorií ochrany v rámci národní legislativy a mezinárodních úmluv. Je zde uvedena kategorizace významu hnízdišť jednotlivých druhů pro oblast Jihlavska. (Kodet 2003)

České názvosloví řádů, čeledí a druhů je doplněno podle Hudce et al. (2003). Platné české názvosloví podřádů a podčeledí neexistuje a je uvedno podle návrhu Kodeta (2004 b).

Přehled byl sestaven z údajů v literatuře a kartotéce Muzea Vysočiny v Jihlavě, které byly doplněny údaji od jednotlivých pozorovatelů. Do přehledu byly zařazeny všechny druhy volně žijících ptáků, které byly na Jihlavsku zaznamenány. Metodika je podrobně popsána v publikovaném článku ve Vlastivědném sborníku Vysočiny (ročník XVI/2003), kde je také podrobný komentář k seznamu a celkové souhrny. Ve sborníku jsou použity údaje dostupné ke konci roku 2002, které jsem zde doplnil novými údaji dostupnými ke konci roku 2003 (přeřazení Ostříže lesního z kategorie pravděpodobně hnízdící do kategorie vzácně hnízdící).

Podle údajů dostupných ke konci roku 2003 bylo v okrese Jihlava dosud pozorováno 234 druhů volně žijících ptáků. Z toho v současnosti je 102 pravidelně (každoročně) hnízdících, 19 vzácně hnízdících, 22 pravděpodobně hnízdících, 17 pravidelně protahujících, 39 vzácně protahujících, 31 zabloudilců a 4 druhy zcela vymizelé, které hnízdily v minulosti. Z ochranářského hlediska si na Jihlavsku zaslouží hnízdiště 30 druhů mimořádně vysokou pozornost, 49 druhů zvýšenou pozornost a 34 druhů pozornost. 50 druhů je na Jihlavsku běžně hnízdících.

Vřelý dík patří všem, kteří se podílejí na mapování současného stavu avifauny na Jihlavsku a kteří poskytují své údaje o pozorování jednotlivých druhů ptáků. Za poskytnutí cenných údajů a za doplnění seznamu děkuji především Ivanu Kunstmüllerovi, Ing. Václavu Hlaváčovi, RNDr. Františku Hanákovi a Pavlu Hobzovi. Dále děkuji Miloši Bartošovi, Tomáši Berkovi, Miroslavu Čutkovi, Miloslavu Duškovi, Bohuslavu Hladíkovi, Kláře Hofštetrové, Karlu Holubovi, Filipu Hruškovi, Pavlu Koubkovi, Vítu Liškovi, Jaromíru Mašterovi, Jiřímu Moravcovi, Tomáši Novákovi, Ondřeji Ságnerovi, Antonínu Stejskalovi a Danielu Stejskalovi zejména za pravidelné poskytování svých pozorování.

Kontakt pro zájemce, kteří by se chtěli zapojit do mapování ptactva na Jihlavsku nebo aktivně pomoci při ochraně cenných lokalit, případně máte-li nějaké připomínky nebo doplnění tohoto textu:

 

Vojtěch Kodet, S. K. Neumanna 4, 586 01 Jihlava, e-mail: vojtech.kodet@email.cz

Literatura:

HORA J., ed., 2000: Směrnice ES o ochraně volně žijících ptáků v České republice. Česká společnost ornitologická, Praha, 167 pp. + přílohy.

HUDEC K. et al., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. Muzeum Komenského v Přerově. 462 pp.

KODET V., 2002: Ornitologická bibliografie Jihlavska in Ptactvo Jihlavska. Webové stránky na adrese http://ptactvojihlavska.webzdarma.cz, ze dne 27. 12. 2002.

KODET V., 2003: Seznam ptáků (Aves) Jihlavska. Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 137 - 151.

KODET V., 2004 b: Návrh českého názvosloví podřádů a podčeledí ptáků světa in Ptactvo Jihlavska. Webové stránky na adrese http://ptactvojihlavska.webzdarma.cz, ze dne 14. 9. 2004.

 

Kategorizace druhů a použité symboly:

Výskyt: Výskyt na Jihlavsku:

      H = Pravidelně hnízdící

      VH = Vzácně hnízdící

      H? = Pravděpodobně hnízdící

      h = Ojedinělý výskyt v hnízdním období

      T = Pravidelně protahující

      VT = Vzácně protahující

      Z = Zabloudilci

      M = Zcela vymizelé - hnízdící v minulosti

      m = V minulosti ojediněle hnízdící

Hnízd.: Hnízdiště na Jihlavsku:

      ! = Zasluhující pozornost

      !! = Zasluhující zvýšenou pozornost

      !!! = Zasluhující mimořádně vysokou pozornost

ČS: Zařazení do kategorie podle návrhu Červeného seznamu ptáků ČR a návrhu Výstražného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ, BEJČEK in HORA 2000):

      EW = Druh vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě (Extinct in the Wild)

      CR = Druh kriticky ohrožený (Critically Endangered)

      E = Druh ohrožený (Endangered)

      VU = Druh zranitelný (Vulnerable)

      CD = Druh závislý na ochraně (Conservation Dependent)

      NT = Druh téměř ohrožený (NearTthreatened)

      LC = Druh málo dotčený (Least Concern)

      R = Druh vzácný (Rare)

      NE = Druh nevyhodnocený (Not Evaluated)

      WL = Druh uvedený ve Výstražném seznamu (Warning list)

OP: Zařazení do kategorie ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:

      KO = Druh kriticky ohrožený

      SO = Druh silně ohrožený

      O = Druh ohrožený

MS: Vyhláška MZe ČR č. 245/2002 Sb., novelizovaná vyhláškou MZe ČR č. 480/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti:

      NL = Druh zvěře, který nelze lovit

      L = Druh zvěře, kterou lze obhospodařovat lovem

EU: Směrnice Rady Evropského společenství č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků:            

      I = Chráněný druh

      II = Chráněný druh, který může být za určitých podmínek loven

      III = Druh, který může být za určitých podmínek uveden na trh

BERN: Bernská konvence - druh uvedený v některé z příloh v rámci Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť, přijaté v září 1979:

      PCh = Přísně chráněný druh

      Ch = Chráněný druh

      * = Druhy označené hvězdičkou jsou sice zařazeny v příslušné příloze Bernské konvence, avšak Česká republika k jejich zařazení vyjádřila výhrady a na jejím území toto zařazení neplatí.

BONN: Bonnská konvence - druh uvedený v některé z příloh nebo dohod v rámci Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, přijaté v červnu 1979, vč. aktualizace z dubna 1997:

      1 = Ohrožený stěhovavý druh

      2 = Stěhovavý druh, k jehož zachování prospěje mezinárodní spolupráce

CITES: Washingtonská konvence - druh uvedený v některé z příloh v rámci Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, přijaté v březnu 1973, vč. aktualizovaného znění příloh dle vyhlášky MŽP ČR č. 264/1998 Sb.:

      A = Druh ohrožený vyhubením

      B = Druh vyžadující pozornost

 

Druhy ptáků zaznamenané na Jihlavsku (okres Jihlava)

 

Výskyt

Hnízd.

ČS

OP

MS

EU

BERN

BONN

CITES

Řád: POTÁPLICE - GAVIIFORMES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Potáplicovití - Gaviidae Allen, 1897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potáplice malá - Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)

VT

 

 

 

 

I

PCh

2

 

Potáplice severní - Gavia arctica (Linnaeus, 1758)

T

 

 

 

 

I

PCh

2

 

Potáplice lední - Gavia immer (Brünnich, 1764)

VT

 

 

 

 

I

PCh

2

 

Řád: POTÁPKY - PODICIPEDIFORMES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Potápkovití - Podicipedidae Bonaparte, 1831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potápka malá - Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

H

!!

VU

O

 

 

PCh

 

 

Potápka rudokrká - Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)

VT

 

CR

SO

 

 

PCh

2

 

Potápka roháč - Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)

H

!!

VU

O

 

 

Ch

 

 

Potápka černokrká - Podiceps nigricollis Brehm, 1831

VH

!!!

E

O

 

 

PCh

 

 

Řád: VESLONOZÍ - PELECANIFORMES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podřád: PELIKÁNOVCI - PELECANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Pelikánovití - Pelecanidae Rafinesque, 1815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelikán bílý - Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758

Z

 

 

 

 

I

PCh

1

 

Čeleď: Kormoránovití - Phalacrocoracidae Reichenbach, 1850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kormorán velký - Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)

T

 

WL

O

NL

 

Ch

 

 

Řád: BRODIVÍ - CICONIIFORMES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podřád: VOLAVKOVCI - ARDEAE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Volavkovití - Ardeidae Leach, 1820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podčeleď: Volavkoví - Ardeinae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volavka popelavá - Ardea cinerea Linnaeus, 1758

VH

!!

WL

 

NL

 

Ch

 

 

Volavka červená - Ardea purpurea Linnaeus, 1766

Z

 

CR

KO

 

I

PCh

2

 

Volavka bílá - Egretta alba (Linnaeus, 1758)

T/h

!!!

NE

SO

 

I

PCh

2

 

Podčeleď: Kvakošoví - Nycticoracinae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvakoš noční - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

Z

 

VU

SO

 

I

PCh

 

 

Podčeleď: Bukačoví - Botaurinae            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukáček malý - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)

H?

!!!

CR

KO

 

I

PCh

2

 

Bukač velký - Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)

H?

!!!

CR

KO

 

I

PCh

2

 

Podřád: ČÁPOVCI - CICONIAE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Čápovití - Ciconiidae Sundevall, 1836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čáp černý - Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

H

!!

VU

SO

 

I

PCh

2

B

Čáp bílý - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

H

!!

VU

O

 

I

PCh

2

 

Řád: VRUBOZOBÍ - ANSERIFORMES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podřád: KACHNOVCI - ANSERES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Kachnovití - Anatidae Leach, 1820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podčeleď: Husoví - Anserinae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labuť velká - Cygnus olor (Gmelin, 1789)

H

!!

WL

 

 

II

Ch

2

 

Husa polní - Anser fabalis (Latham, 1787)

T

 

 

 

L

II

Ch

2

 

Husa běločelá - Anser albifrons (Scopoli, 1769)

VT

 

 

 

L

II,III

Ch

2

 

Husa velká - Anser anser (Linnaeus, 1758)

T

 

VU

 

L

II

Ch

2

 

Berneška bělolící - Branta leucopsis (Bechstein, 1803)

Z

 

 

 

 

I

PCh

2

 

Berneška tmavá - Branta bernicla (Linnaeus, 1758)

Z

 

 

 

 

II

Ch

2

 

Podčeleď: Kachnoví - Anatinae              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvízdák eurasijský - Anas penelope Linnaeus, 1758

VT

 

CR

 

 

II,III

Ch

2

 

Kopřivka obecná - Anas strepera Linnaeus, 1758

VH

!!

NE

O

NL

II

Ch

2

 

Čírka obecná - Anas crecca Linnaeus, 1758

H?

!!!

CR

O

NL

II,III

Ch

2

 

Kachna divoká - Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758

H

 

 

 

L

II,III

Ch

2

 

Ostralka štíhlá - Anas acuta Linnaeus, 1758

VT

 

EW

KO

 

II,III

Ch

2

 

Čírka modrá - Anas querquedula Linnaeus, 1758

VH

!!!

CR

SO

NL

II

Ch

2

 

Lžičák pestrý - Anas clypeata Linnaeus, 1758

T/h

!!!

CR

SO

NL

II,III

Ch

2

 

Zrzohlávka rudozobá - Netta rufina (Pallas, 1773)

VT

 

E

SO

 

II

Ch

2

 

Polák velký - Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

H

!

 

 

L

II,III

Ch

2

 

Polák malý - Aythya nyroca (Güldenstädt, 1769)

VT

 

EW

KO

 

I

Ch

1

 

Polák chocholačka - Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)

H

 

 

 

L

II,III

Ch

2

 

Kajka mořská - Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)

VT

 

 

 

 

II,III

Ch

2

 

Turpan černý - Melanitta nigra (Linnaeus, 1758)

Z

 

 

 

 

 

Ch

2

 

Turpan hnědý - Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)

VT

 

 

 

 

II

Ch

2

 

Hohol severní - Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)

VT

 

E

SO

 

II

Ch

2

 

Morčák malý - Mergus albellus Linnaeus, 1758

VT

 

 

 

 

I

PCh

2

 

Morčák prostřední - Mergus serrator Linnaeus, 1758

VT

 

 

 

 

II

Ch

2

 

Morčák velký - Mergus merganser Linnaeus, 1758

VT

 

R

KO

 

II

Ch

2

 

Řád: DRAVCI - FALCONIFORMES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podřád: JESTŘÁBOVCI - ACCIPITRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Orlovcovití - Pandionidae Bonaparte, 1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orlovec říční - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

T/h

!!!

 

KO

 

I

PCh

2

B

Čeleď: Jestřábovití - Accipitridae Vigors, 1824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Včelojed lesní - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

VH

!!

VU

SO

 

I

PCh

2

B

Luňák červený - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

VT/h

!!!

E

KO

 

I

PCh

2

B

Luňák hnědý - Milvus migrans (Boddaert, 1783)

VT/h

!!!

E

KO

 

I

PCh

2

B

Orel mořský - Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

VT

 

CR

KO

 

I

PCh

1

A

Orlík krátkoprstý - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)

Z

 

 

 

 

I

PCh

2

B

Moták pochop - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

H

!!

WL

O

NL

I

PCh

2

B

Moták pilich - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)

H?

!!!

E

SO

 

I

PCh

2

B

Moták lužní - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

H

!!!

E

SO

 

I

PCh

2

B

Krahujec obecný - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

H

!!

NT

SO

NL

 

PCh

2

B

Jestřáb lesní - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)

H

!!

NT

O

NL

 

*PCh

2

B

Káně lesní - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

H

 

 

 

NL

 

*PCh

2

B

Káně rousná - Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)

T

 

 

 

NL

 

*PCh

2

B

Orel křiklavý - Aquila pomarina Brehm, 1831

VT/h

!!!

CR

KO

 

I

PCh

2

B

Orel královský - Aquila heliaca Savigny, 1809

Z

 

CR

 

 

I

PCh

1

A

Orel skalní - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

Z

 

 

KO

 

I

PCh

2

B

Orel nejmenší - Aquila pennata (Gmelin, 1788)

Z

 

 

 

 

I

PCh

2

B

Podřád: SOKOLOVCI - FALCONES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Sokolovití - Falconidae Leach, 1820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podčeleď: Sokoloví - Falconinae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poštolka obecná - Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

H

!

 

 

NL

 

*PCh

2

B

Poštolka rudonohá - Falco vespertinus Linnaeus, 1766

Z

 

EW

KO

 

 

PCh

2

B

Dřemlík tundrový - Falco columbarius Linnaeus, 1758

VT

 

 

SO

 

I

PCh

2

B

Ostříž lesní - Falco subbuteo Linnaeus, 1758

VH

!!

E

SO

 

 

PCh

2

B

Sokol stěhovavý - Falco peregrinus Tunstall, 1771

Z

 

CR

KO

NL

I

PCh

2

A

Řád: HRABAVÍ - GALLIFORMES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podřád: BAŽANTOVCI - PHASIANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Tetřevovití - Tetraonidae Leach, 1820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetřívek obecný - Tetrao tetrix Linnaeus, 1758

M

!!!

CR

SO

NL

I,II,III

Ch

 

 

Tetřev hlušec - Tetrao urogallus Linnaeus, 1758

M

 

CR

KO

NL

I,II,III

Ch

 

 

Jeřábek lesní - Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758)

H?

!!!

VU

SO

NL

I, II

Ch

 

 

Čeleď: Bažantovití - Phasianidae Horsfield, 1821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podčeleď: Koroptvoví - Perdicinae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koroptev polní - Perdix perdix (Linnaeus, 1758)

H

!!

CD

O

NL

II,III

Ch

 

 

Křepelka polní - Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)

H

!

WL

SO

NL

II

Ch

2

 

Podčeleď: Bažantoví - Phasianinae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bažant obecný - Phasianus colchicus Linnaeus, 1758

H

!

LC

 

L

II,III

Ch

 

 

Řád:  KRÁTKOKŘÍDLÍ - GRUIFORMES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podřád: JEŘÁBOVCI - GRUES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Jeřábovití - Gruidae Vigors, 1825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podčeleď: Jeřáboví - Gruinae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeřáb popelavý - Grus grus (Linnaeus, 1758)

VT

 

E

KO

 

I

PCh

 

B

Čeleď: Chřástalovití - Rallidae Rafinesque, 1815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chřástal vodní - Rallus aquaticus Linnaeus, 1758

H

!!

E

SO

 

II

Ch

 

 

Chřástal polní - Crex crex (Linnaeus, 1758)

H?

!!!

VU

SO

 

I

PCh

2

 

Chřástal malý - Porzana parva (Scopoli, 1769)

Z/h

!!!

CR

KO

 

I

PCh

2

 

Chřástal kropenatý - Porzana porzana (Linnaeus, 1766)

H?

!!!

CR

SO

 

I

PCh

2

 

Slípka zelenonohá - Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

H

!!

CD

 

 

II

Ch

 

 

Lyska černá - Fulica atra Linnaeus, 1758

H

 

 

 

L

II,III

Ch

 

 

Řád: DLOUHOKŘÍDLÍ - CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podřád: KULÍKOVCI - CHARADRII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Kulíkovití - Charadriidae Leach, 1820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podčeleď: Čejkoví - Vanellinae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čejka chocholatá - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

H

!!

VU

 

 

II

Ch

2

 

Podčeleď: Kulíkoví - Charadriinae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulík říční - Charadrius dubius Scopoli, 1786

H

!!

LC

 

 

 

PCh

2

 

Čeleď: Slukovití - Scolopacidae Rafinesque, 1815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podčeleď: Slukoví - Scolopacinae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluka lesní - Scolopax rusticola Linnaeus, 1758

H?

!!

WL

O

NL

II,III

Ch

2

 

Slučka malá - Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764)

Z

 

 

 

 

II,III

Ch

2

 

Podčeleď: Bekasinoví - Gallinagininae            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekasina otavní - Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)

H

!!

E

SO

 

 

Ch

2

 

Podčeleď: Vodoušoví - Tringinae            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koliha velká - Numenius arquata (Linnaeus, 1758)

VT

 

CR

KO

 

II

Ch

2

 

Vodouš tmavý - Tringa erythropus (Pallas, 1764)

VT

 

 

 

 

II

Ch

2

 

Vodouš rudonohý - Tringa totanus (Linnaeus, 1758)

VT/h

!!!

CR

KO

 

II

Ch

2

 

Vodouš šedý - Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)

T

 

 

 

 

 

Ch

2

 

Vodouš kropenatý - Tringa ochropus Linnaeus, 1758

T/h

!!

E

SO

 

 

PCh

2

 

Vodouš bahenní - Tringa glareola Linnaeus, 1758

T

 

 

 

 

I

PCh

2

 

Pisík obecný - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)

T/h

!!

VU

SO

 

 

PCh

2

 

Podčeleď: Jespákoví - Calidrinae             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jespák malý - Calidris minuta (Leisler, 1812)

VT

 

 

 

 

 

PCh

2

 

Jespák obecný - Calidris alpina (Linnaeus, 1758)

VT

 

 

 

 

 

PCh

2

 

Jespák bojovný - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)

VT

 

 

 

 

I, II

Ch

2

 

Podřád: RACKOVCI - LARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Chaluhovití - Stercorariidae Gray, 1870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaluha příživná - Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758)

Z

 

 

 

 

 

Ch

 

 

Čeleď: Rackovití - Laridae Rafinesque 1815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racek bouřní - Larus canus Linnaeus, 1758

VT

 

R

 

 

II

Ch

 

 

Racek stříbřitý - Larus argentatus Pontoppidan, 1763

VT

 

 

 

 

II

 

 

 

Racek chechtavý - Larus ridibundus Linnaeus, 1766

VH

!!

LC

 

NL

II

Ch

 

 

Racek malý - Larus minutus Pallas, 1776

VT

 

 

 

 

II

PCh

 

 

Čeleď: Rybákovití - Sternidae Vigors, 1825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybák velkozobý - Hydroprogne caspia (Pallas, 1770)

Z

 

 

 

 

I

PCh

2

 

Rybák obecný - Sterna hirundo Linnaeus, 1758

VT/h

!!!

VU

SO

 

I

PCh

2

 

Rybák černý - Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)

VT/h

!!!

CR

KO

 

I

PCh

2

 

Řád: STEPOKUROVÉ - PTEROCLIFORMES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Stepokurovití - Pteroclidae Bonaparte, 1831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stepokur kirgizský - Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773)

Z

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Řád: MĚKKOZOBÍ - COLUMBIFORMES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Holubovití - Columbidae Leach, 1820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podčeleď: Holuboví - Columbinae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holub domácí zdivočelý - Columba livia f. domestica

(Holub skalní - Columba livia Gmelin, l789)

H

 

 

 

 

 

 

 

 

Holub doupňák - Columba oenas Linnaeus, l758

H

!!

VU

SO

NL

II

Ch

 

 

Holub hřivnáč - Columba palumbus Linnaeus, l758

H

 

 

 

L

II,III

 

 

 

Hrdlička divoká - Streptopelia turtur (Linnaeus, l758)

H

 

 

 

 

II

Ch

 

 

Hrdlička zahradní - Streptopelia decaocto (Frivaldszky, l838)

H

!

 

 

L

II

Ch

 

 

Řád: KUKAČKY - CUCULIFORMES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podřád: KUKAČKOVCI - CUCULI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Kukačkovití - Cuculidae Leach, 1820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podčeleď: Kukačkoví - Cuculinae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukačka obecná - Cuculus canorus Linnaeus, l758

H

 

 

 

 

 

Ch

 

 

Řád: SOVY - STRIGIFORMES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Sovovití - Tytonidae Mathews, 1912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podčeleď: Sovoví - Tytoninae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sova pálená - Tyto alba (Scopoli, 1769)

VH

!!!

E

SO

 

 

PCh

 

B

Čeleď: Puštíkovití - Strigidae Leach 1820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podčeleď: Puštíkoví - Striginae         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výr velký - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

H

!!

CD

O

NL

I

*PCh

 

B

Sovice sněžní - Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758)

Z

 

 

 

 

I

PCh

 

B

Puštík obecný - Strix aluco Linnaeus, 1758

H

!

 

 

 

I

PCh

 

B

Podčeleď: Kulíškoví - Surniinae            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulíšek nejmenší - Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)

H

!!

WL

SO

 

I

PCh

 

B

Sýček obecný - Athene noctua (Scopoli, 1769)

H?

!!!

E

SO

 

 

PCh

 

B

Sýc rousný - Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)

H

!!

WL

SO

 

I

PCh

 

B

Podčeleď: Kalousoví - Asioninae              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalous ušatý - Asio otus (Linnaeus, 1758)

H

 

 

 

 

 

PCh

 

B

Kalous pustovka - Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)

VT/h

!!!

R

SO

 

I

PCh

 

B

Řád: LELKOVÉ - CAPRIMULGIFORMES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podřád: LELKOVCI - CAPRIMULGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Lelkovití - Caprimulgidae Vigors, 1825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podčeleď: Lelkoví - Caprimulginae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lelek lesní - Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758

H?

!!

E

SO

 

I

PCh

 

 

Řád: SVIŠŤOUNI - APODIFORMES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podřád: RORÝSOVCI - APODI              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Rorýsovití - Apodidae Olphe-Galliard, 1887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podčeleď: Rorýsoví - Apodinae           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rorýs obecný - Apus apus (Linnaeus, l758)

H

!

NE

O

 

 

Ch

 

 

Řád: SROSTLOPRSTÍ - CORACIIFORMES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podřád: LEDŇÁČKOVCI - ALCEDINES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Ledňáčkovití - Alcedinidae Rafinesque, 1815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podčeleď: Ledňáčkoví - Alcedininae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledňáček říční - Alcedo atthis (Linnaeus, l758)

H

!!

VU

SO

 

I

PCh

 

 

Podřád: VLHY - MEROPES           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Vlhovití - Meropidae Rafinesque, 1815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlha pestrá - Merops apiaster Linnaeus, l758

Z

 

CR

SO

 

 

PCh

2

 

Podřád: MANDELÍKOVCI - CORACII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Mandelíkovití - Coraciidae Rafinesque, 1815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandelík hajní - Coracias garrulus Linnaeus, l758

Z

 

EW

KO

 

I

PCh

2

 

Podřád: DUDKOVCI - BUCEROTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Dudkovití - Upupidae Leach, 1820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dudek chocholatý - Upupa epops Linnaeus, 1758

T/m

!!!

E

SO

 

 

PCh

 

 

Řád: ŠPLHAVCI - PICIFORMES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Datlovití - Picidae Leach, 1820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krutihlav obecný - Jynx torquilla Linnaeus, l758

H?

!!

VU

SO

 

 

PCh

 

 

Strakapoud malý - Dendrocopos minor (Linnaeus, l758)

VH

!!

NT

 

 

 

PCh

 

 

Strakapoud prostřední - Dendrocopos medius (Linnaeus, l758)

H?

!!

R

O

 

I

PCh

 

 

Strakapoud velký - Dendrocopos major (Linnaeus, l758)

H

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Datlík tříprstý - Picoides tridactylus (Linnaeus, l758)

Z/h

!!!

R

SO

 

I

PCh

 

 

Datel černý - Dryocopus martius (Linnaeus, l758)

H

 

NE

 

 

I

PCh

 

 

Žluna zelená - Picus viridis Linnaeus, l758

H

!

WL

 

 

 

PCh

 

 

Žluna šedá - Picus canus Gmelin, l788

H

!

LC

 

 

I

PCh

 

 

Řád: PĚVCI - PASSERIFORMES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podřád: ZPĚVNÍ - OSCINES (PASSERI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeleď: Skřivanovití - Alaudidae Vigors, 1825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chocholouš obecný - Galerida cristata (Linnaeus, 1758)

H?

!!

E

O

 

 

Ch

 

 

Skřivan lesní - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

T/h

!!!

E

SO

 

I

Ch

 

 

Skřivan polní - Alauda arvensis Linnaeus, 1758

H

 

WL

 

 

II

Ch

 

 

Skřivan ouškatý - Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)

Z

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Čeleď: Vlaštovkovití - Hirundinidae Rafinesque, 1815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Břehule říční - Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

VT/m

!!!

WL

O

 

 

PCh

 

 

Vlaštovka obecná - Hirundo rustica Linnaeus, 1758

H

!

WL

O

 

 

PCh

 

 

Jiřička obecná - Delichon urbica (Linnaeus, 1758)

H

!

 

 

 

 

PCh

 

 

Čeleď: Konipasovití - Motacillidae Horsfield, 1821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konipas bílý - Motacilla alba Linnaeus, 1758

H

!

 

 

 

 

PCh

 

 

Konipas luční - Motacilla flava Linnaeus, 1758

VH

!!

VU

SO

 

 

PCh

 

 

Konipas horský - Motacilla cinerea Tunstall, 1771

H

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Linduška úhorní - Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

VT/h

!!!

CR

SO

 

I

PCh

 

 

Linduška lesní - Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

H

!

 

 

 

 

PCh

 

 

Linduška luční - Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)

H

!

 

 

 

 

PCh

 

 

Čeleď: Brkoslavovití - Bombycillidae Swainson, 1831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brkoslav severní - Bombycilla garrulus (Linnaeus, l758)

VT

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Čeleď: Skorcovití - Cinclidae Sundevall, 1836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skorec vodní - Cinclus cinclus (Linnaeus, l758)

H

!!

 

 

 

 

PCh

 

 

Čeleď: Střízlíkovití - Troglodytidae Swainson, 1831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střízlík obecný - Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

H

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Čeleď: Pěvuškovití - Prunellidae Richmond, 1908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pěvuška modrá - Prunella modularis (Linnaeus, 1758)

H

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Čeleď: Drozdovití - Turdidae Rafinesque, 1815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červenka obecná - Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

H

 

 

 

 

 

PCh

2

 

Slavík obecný - Luscinia megarhynchos Brehm, 1831

H?

!!

WL

O

 

 

PCh

2

 

Slavík modráček - Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)

VT/h

!!

WL

SO

 

I

PCh

2

 

Rehek domácí - Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)

H

 

 

 

 

 

PCh

2

 

Rehek zahradní - Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)

H

!

WL

 

 

 

PCh

2

 

Bramborníček hnědý - Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)

H

!

NE

O

 

 

PCh

2

 

Bramborníček černohlavý - Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)

VH

!!

CD

O

 

 

PCh

2

 

Bělořit šedý - Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)

H?

!!

E

SO

 

 

PCh

2

 

Kos horský - Turdus torquatus Linnaeus, 1758

VT

 

R

SO

 

 

PCh

2

 

Kos černý - Turdus merula Linnaeus, 1758

H

 

 

 

 

II

Ch

2

 

Drozd kvíčala - Turdus pilaris Linnaeus, 1758

H

 

 

 

 

II

Ch

2

 

Drozd cvrčala - Turdus iliacus Linnaeus, 1766

T/h

!!

R

SO

 

II

Ch

2

 

Drozd zpěvný - Turdus philomelos Brehm, 1831

H

 

 

 

 

II

Ch

2

 

Drozd brávník - Turdus viscivorus Linnaeus, 1758

H

 

 

 

 

II

Ch

2

 

Čeleď: Pěnicovití - Sylviidae Leach, 1820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvrčilka zelená - Locustella naevia (Boddaert, 1783)

H

!

WL

 

 

 

PCh

2

 

Cvrčilka říční - Locustella fluviatilis (Wolf, 1810)

H

!

WL

 

 

 

PCh

2

 

Cvrčilka slavíková - Locustella luscinioides (Savi, 1824)

H?

!!

VU

O

 

 

PCh

2

 

Rákosník ostřicový - Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)

VT/h

!!!

R

 

 

I

PCh

1

 

Rákosník proužkovaný - Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)

H

!

 

 

 

 

PCh

2

 

Rákosník obecný - Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)

H

!

 

 

 

 

PCh

2

 

Rákosník zpěvný - Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)

H

 

 

 

 

 

PCh

2

 

Rákosník velký - Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)

H?

!!

E

SO

 

 

PCh

2

 

Sedmihlásek hajní - Hippolais icterina (Vieillot, 1817)

H

!

 

 

 

 

PCh

2

 

Budníček větší - Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)

H

 

 

 

 

 

PCh

2

 

Budníček menší - Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)

H

 

 

 

 

 

PCh

2

 

Budníček lesní - Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1783)

H

!

 

 

 

 

PCh

2

 

Budníček zelený - Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837)

Z

 

R

 

 

 

PCh

2

 

Pěnice černohlavá - Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

H

 

 

 

 

 

PCh

2

 

Pěnice slavíková - Sylvia borin (Boddaert, 1783)

H

 

 

 

 

 

PCh

2

 

Pěnice hnědokřídlá - Sylvia communis Latham, 1787

H

 

WL

 

 

 

PCh

2

 

Pěnice pokřovní - Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)

H

 

 

 

 

 

PCh

2

 

Pěnice vlašská - Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)

Z

 

VU

SO

 

I

PCh

2

 

Pěnice kaštanová - Sylvia undata (Boddaert, 1783)

Z

 

 

 

 

 

PCh

2

 

Králíček obecný - Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

H

 

 

 

 

 

PCh

2

 

Králíček ohnivý - Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)

H

 

 

 

 

 

PCh

2

 

Čeleď: Lejskovití - Muscicapidae Fleming, 1822

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejsek šedý - Muscicapa striata (Pallas, 1764)

H

!

NE

O

 

 

PCh

2

 

Lejsek černohlavý - Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)

H?

!!

WL

 

 

 

PCh

2

 

Lejsek bělokrký - Ficedula albicollis (Temminck, 1795)

VH

!!

WL

 

 

I

PCh

2

 

Lejsek malý - Ficedula parva (Bechstein, 1792)

VH

!!

VU

SO

 

I

PCh

2

 

Čeleď: Sýkořicovití - Paradoxornithidae Horsfield et Moore, 1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sýkořice vousatá - Panurus biarmicus (Linnaeus, l758)

VT

 

E

SO

 

 

PCh

2

 

Čeleď: Mlynaříkovití - Aegithalidae Reichenbach, 1850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mlynařík dlouhoocasý - Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

VH

!

 

 

 

 

PCh

 

 

Čeleď: Sýkorovití - Paridae Vigors, 1825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sýkora babka - Parus palustris Linnaeus, 1758

H

!

 

 

 

 

PCh

 

 

Sýkora lužní - Parus montanus von Baldenstein, 1827

H

!

 

 

 

 

PCh

 

 

Sýkora uhelníček - Parus ater Linnaeus, 1758

H

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Sýkora parukářka - Parus cristatus Linnaeus, 1758

H

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Sýkora koňadra - Parus major Linnaeus, 1758

H

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Sýkora modřinka - Parus caeruleus Linnaeus, 1758

H

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Čeleď: Brhlíkovití - Sittidae Lesson, 1828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brhlík lesní - Sitta europaea Linnaeus, 1758

H

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Čeleď: Šoupálkovití - Certhiidae Leach, 1820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šoupálek dlouhoprstý - Certhia familiaris Linnaeus, 1758

H

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Šoupálek krátkoprstý - Certhia brachydactyla Brehm, 1820

H?

!

 

 

 

 

PCh

 

 

Čeleď: Moudivláčkovití - Remizidae Olphe-Galliard, 1891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moudivláček lužní - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)

H

!!

NE

O

 

 

Ch

 

 

Čeleď: Žluvovití - Oriolidae Vigors, 1825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žluva hajní - Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

VH

!!

NE

SO

 

 

PCh

 

 

Čeleď: Ťuhýkovití - Laniidae Rafinesque, 1815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ťuhýk obecný - Lanius collurio Linnaeus, 1758

H

!

WL

O

 

I

PCh

 

 

Ťuhýk šedý - Lanius excubitor Linnaeus, 1758

VH

!!

VU

O

 

 

PCh

 

 

Ťuhýk menší - Lanius minor Gmelin, 1788

M

 

EW

SO

 

I

PCh

 

 

Ťuhýk rudohlavý - Lanius senator Linnaeus, 1758

Z

 

EW

SO

 

 

PCh

 

 

Čeleď: Krkavcovití - Corvidae Leach, 1820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sojka obecná - Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)

H

 

 

 

NL

 

 

 

 

Straka obecná - Pica pica (Linnaeus, 1758)

H

 

 

 

L

 

 

 

 

Ořešník kropenatý - Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)

H

!

NE

O

 

 

PCh

 

 

Kavka obecná - Corvus monedula Linnaeus, 1758

H

!

E

SO

 

 

 

 

 

Havran polní - Corvus frugilegus Linnaeus, 1758

T

 

VU

 

NL

 

 

 

 

Vrána černá - Corvus corone Linnaeus, 1758

VH

 

WL

 

L

 

 

 

 

Vrána šedá - Corvus cornix Linnaeus, 1758

H

 

WL

 

L

 

 

 

 

Krkavec velký - Corvus corax Linnaeus, 1758

H

!

NE

O

NL

 

Ch

 

 

Čeleď: Špačkovití - Sturnidae Rafinesque, 1815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špaček růžový - Sturnus roseus (Linnaeus, 1758)

Z

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Špaček obecný - Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758

H

 

 

 

L

 

 

 

 

Čeleď: Vrabcovití - Passeridae Rafinesque, 1815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrabec domácí - Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

H

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrabec polní - Passer montanus (Linnaeus, 1758)

H

 

WL

 

 

 

Ch

 

 

Čeleď: Pěnkavovití - Fringillidae Leach, 1820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pěnkava obecná - Fringilla coelebs Linnaeus, 1758

H

 

 

 

 

 

Ch

 

 

Pěnkava jikavec - Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758

T

 

 

 

 

 

Ch

 

 

Hýl rudý - Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)

VH

!!

WL

O

 

 

PCh

 

 

Křivka obecná - Loxia curvirostra Linnaeus, 1758

H?

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Křivka bělokřídlá - Loxia leucoptera Gmelin, 1789

Z

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Zvonek zelený - Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)

H

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Čečetka zimní - Carduelis flammea (Linnaeus, 1758)

H?

!

 

 

 

 

PCh

 

 

Čečetka bělavá - Carduelis hornemanni (Holböll, 1843)

Z

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Čížek lesní - Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)

H

!

 

 

 

 

PCh

 

 

Stehlík obecný - Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

H

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Konopka žlutozobá - Carduelis flavirostris (Linnaeus, 1758)

Z

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Konopka obecná - Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)

H

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Zvonohlík zahradní - Serinus serinus (Linnaeus, 1766)

H

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Hýl obecný - Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

H

 

 

 

 

 

Ch

 

 

Dlask tlustozobý - Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

VH

!

 

 

 

 

PCh

 

 

Čeleď: Strnadovití - Emberizidae Vigors, 1825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strnad obecný - Emberiza citrinella Linnaeus, 1758

H

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Strnad zahradní - Emberiza hortulana Linnaeus, 1758

M

 

CR

KO

 

I

Ch

 

 

Strnad rákosní - Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)

H

 

 

 

 

 

PCh

 

 

Strnad luční - Miliaria calandra (Linnaeus, 1758)

H?

!!

VU

KO

 

 

Ch

 

 

Sněhule severní - Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758)

Z

 

 

 

 

 

PCh

 

 

 

 

 

Zpět do archivu  ---  Zpět na úvodní stránku